REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

  • Post Category:Komunikaty

Do 2 sierpnia 2023 r. do godziny 15.00, należy złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej w formie papierowej z załączonymi: kopią świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminów ósmoklasisty.

9 sierpnia zostaną ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

W dniach 9-10 sierpnia należy potwierdzić wolę wyboru szkoły poprzez złożenie oryginałów w/w dokumentów, jeśli nie zostały złożone wcześniej oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. W razie braku zaświadczenia od lekarza medycyny pracy wymagane jest złożenie oświadczenia zobowiązującego do uzupełnienia badań (druk dostępny w szkole).

11 sierpnia komisja rekrutacyjna poda listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.