Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej

 

Zespół Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 w Grodzisku Mazowieckim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej http://zstl2grodzisk.edu.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Zespół Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 w Grodzisku Mazowieckim
ul. Kilińskiego 8c
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Telefon: (0-22) 7555800
Email: zstil2grodzisk@powiat-grodziski.pl
Adres www: http://zstl2grodzisk.edu.pl
Data publikacji strony internetowej:   2020-04-07r.  

Strona podmiotowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

•   Przejrzyste menu

•   Zmiana kontrastu strony (czarne tło, żółte/białe litery)

•   Możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

  Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
  Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia 2020-12-01r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Dorota Staciwa e-mail: zstil2grodziak@powiat-grodziski.pl Telefon: 22 7555800
Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 w Grodzisku Mazowieckim mieści się w dwóch budynkach.

Budynek przy ulicy Kilińskiego 8c posiada dogodny wjazd do placówki oraz windę, która umożliwia poruszanie się między piętrami. Na parterze obiektu znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Budynek przy ulicy Żyrardowskiej 48 pozwala swobodne przemieszczanie się na parterze (brak barier architektonicznych). Brak innych udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami.

Stacja Kontroli Pojazdów pozwala na ograniczone przemieszczanie się osób niepełnosprawnych.

Przy budynku przy ulicy Żyrardowskiej 48 brak miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami.

Do obiektów Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 w Grodzisku Mazowieckim można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Brak jest pętli indukcyjnych.

Brak jest systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W pomieszczeniach Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 w  Grodzisku Mazowieckim nie ma oznaczeń w Alfabet Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

bIEŻĄCE iNFORMACJE

Partnerzy