Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej

 

Zespół Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 w Grodzisku Mazowieckim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych
podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do
strony podmiotowej http://zstl2grodzisk.edu.pl

 

Dane teleadresowe jednostki:

 

Zespół Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 w
Grodzisku Mazowieckim

ul. Kilińskiego 8c

05-825 Grodzisk Mazowiecki

Telefon: (0-22) 7555800

Email: zstil2grodzisk@powiat-grodziski.pl

Adres www: http://zstl2grodzisk.edu.pl

Data publikacji strony internetowej:   2020-04-07r.

Strona podmiotowa jest częściowo zgodna z ustawą z
dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji
mobilnych podmiotów publicznych.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z
niepełnosprawnościami:

•   Przejrzyste menu

•   Zmiana kontrastu strony (czarne tło, żółte/białe litery)

•   Możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych
skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-12-01r. na podstawie
samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Dorota Staciwa

e-mail: zstil2grodziak@powiat-grodziski.pl

Telefon: 22 7555800

Procedura wnioskowo-skargowa

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji
mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na
warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne
złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw
Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

 

Zespół Szkół Technicznych
i Licealnych nr 2 w Grodzisku Mazowieckim mieści się w dwóch budynkach.

Budynek przy ulicy
Kilińskiego 8c posiada dogodny wjazd do placówki oraz windę, która umożliwia
poruszanie się między piętrami. Na parterze obiektu znajduje się toaleta
dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Przed budynkiem wyznaczono
1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Budynek przy ulicy Żyrardowskiej
48 pozwala swobodne przemieszczanie się na parterze (brak barier
architektonicznych). Brak innych udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami.

Stacja Kontroli Pojazdów
pozwala na ograniczone przemieszczanie się osób niepełnosprawnych.

Przy budynku przy ulicy
Żyrardowskiej 48 brak miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami.

Do obiektów Zespołu Szkół
Technicznych i Licealnych nr 2 w Grodzisku Mazowieckim można wejść z psem
asystującym i psem przewodnikiem.

Brak jest pętli
indukcyjnych.

Brak jest systemu
naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W pomieszczeniach Zespołu
Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 w  Grodzisku Mazowieckim nie ma oznaczeń w
Alfabet Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób
niewidomych i słabowidzących.

Zarządzenie w sprawie przyjęcia działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 w Grodzisku Mazowieckim na lata 2021-2025 – Zarzadzenie-25.05.2021r

bIEŻĄCE iNFORMACJE

Salon Edukacyjny W zeszłym tygodniu w budynku Ogniska Plastycznego odbyły się powiatowe targi szkół ponadpodstawowych.

Zebrania rodziców

OBOWIĄZKOWE ZEBRANIA RODZICÓW KLAS I, II , III , IV,V. 09.04.2024r. (wtorek) Dyrektor szkoły: mgr

Partnerzy