Matura

EGZAMIN MATURALNY w  2024 r.

 • Egzamin maturalny w Formule 2023 jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych (JĘZYK POLSKI, MATEMATYKA, JĘZYK ANGIELSKI) oraz przedmiotów dodatkowych.
 • Egzamin maturalny w części pisemnej z przedmiotów dodatkowych jest przeprowadzany na poziomie rozszerzonym i obejmuje wymagania egzaminacyjne dla poziomu podstawowego i rozszerzonego. W 2024 r. składa się z części ustnej oraz części pisemnej.
 • Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego w 2024 r., zdaje obowiązkowo –
 • Absolwent może przystąpić do egzaminu maturalnego z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych.
 • Absolwent obowiązkowo przystępuje do egzaminu z jednego z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym:
  • biologia,
  • chemia,
  • filozofia,
  • fizyka,
  • geografia,
  • historia,
  • historia muzyki, historia sztuki informatyka,
  • język łaciński i kultura antyczna,
  • język mniejszości etnicznej, język mniejszości narodowej, język regionalny,
  • język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski)
  • język polski,
  • matematyka,
  • wiedza o społeczeństwie.
 • Egzamin maturalny jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w   Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 (Dz.U. poz. 1246) (dotyczących egzaminu maturalnego w Formule 2023).
 • Złożenie do Dyrektora Szkoły deklaracji wstępnej w formie elektronicznej lub papierowej do 2 października  2023r., z  dokumentami uprawniającymi do dostosowania warunków lub formy egzaminu (zaświadczenie o stanie zdrowia, opinia, orzeczenie z poradni pedagogiczno-psychologicznej)
 • Złożenie do Dyrektora Szkoły deklaracji ostatecznej do 7 lutego 2024r.
 • Przystąpienie do matury jest możliwe po ukończeniu liceum, technikum lub szkoły branżowej II stopnia.
 •  Absolwenci technikum nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, jeżeli posiadają dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie nauczanym na poziomie technika. Absolwent  technikum, który pomiędzy dniem złożenia deklaracji a 23 kwietnia 2024 r. uzyskał dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, może złożyć dyrektorowi szkoły pisemną informację o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego lub przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym.

Egzamin maturalny 2024r. odbędzie się:

 • 7 maja –  język polski poziom podstawowy godz. 9.00 (240 minut)
 • 8 maja – matematyka poziom podstawowy godz. 9.00 (180 minut)
 • 9 maja – – język angielski poziom podstawowy godz. 9.00 (120 minut), godz. 14.00 język niemiecki, język rosyjski
 • 10 maja godz. 9.00 wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony, godz. 14.00 język niemiecki poziom rozszerzony
 • 13  maja język angielski poziom rozszerzony godz. 9.00
 • 14 maja godz. 9.00 biologia poziom rozszerzony, godz. 14.00 język rosyjski poziom rozszerzony
 • 15 maja godz. 9.00 matematyka poziom rozszerzony
 • 16 maja godz. 9.00 chemia poziom rozszerzony, godz. 14.00 historia muzyki poziom rozszerzony
 • 17 maja godz. 9.00 geografia poziom rozszerzony
 • 20 maja godz. 9.00 język polski poziom rozszerzony
 • 21 maja godz. 9.00 historia poziom rozszerzony
 • 22 maja godz. 9.00 informatyka poziom rozszerzony
 • 23 maja godz. 9.00 fizyka poziom rozszerzony
 • 3 -17 czerwca 2024r. w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych
 • 20-21 sierpnia 2024r. egzaminy  poprawkowe

Wyniki 9 lipca oraz 10 września.

 • długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).Rysunki zdający wykonują długopisem, a nie  ołówkiem.
 • matematyka: linijka, cyrkiel, kalkulator prosty,  Wybrane wzory matematyczne
 • biologia, chemia, fizyka: linijka, kalkulator  i Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki.
 • historia, geografia: lupa.
 • wiedza o społeczeństwie: kalkulator prosty.
 • Mała butelka wody postawiona na podłodze, przy nodze
 • Niesamodzielne rozwiązywanie zadań,
 • wniesienie czy korzystanie przez absolwenta z urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych,
 • zakłócanie przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym

powodują przerwanie i unieważnienie absolwentowi egzaminu maturalnego z danego przedmiotu. Nie ma prawa w tym przypadku do  egzaminu poprawkowego.

 • Absolwent zdał egzamin maturalny, jeśli z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej i ustnej otrzymał co najmniej 30%  punktów oraz przystąpił do  egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego.
 • Absolwent 4-letniego technikum w 2024 r. zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i ustnej otrzymał co najmniej 30% punktów oraz uzyskał dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.
  • wyniki.edu.pl 9 lipca 2024r. od godz.8.30 po zalogowaniu się na osobistym koncie.
  • Świadectwo dojrzałości do odbioru w szkole od 9 lipca 2024r.
  • Absolwent ma prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej swojej pracy egzaminacyjnej w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną świadectw dojrzałości.
  • Absolwent może wnieść odwołanie od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego.

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu maturalnego można uzyskać na stronach internetowych:

bIEŻĄCE iNFORMACJE

Salon Edukacyjny W zeszłym tygodniu w budynku Ogniska Plastycznego odbyły się powiatowe targi szkół ponadpodstawowych.

Zebrania rodziców

OBOWIĄZKOWE ZEBRANIA RODZICÓW KLAS I, II , III , IV,V. 09.04.2024r. (wtorek) Dyrektor szkoły: mgr

Bolesław Liściasty

Zakończył się Zielony Tydzień organizowany przez Panie ze szkolnej biblioteki, ale wśród książek nadal kwitną

Partnerzy