Matura

EGZAMIN MATURALNY w  2023 r.

 • Egzamin maturalny w Formule 2015 jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych (JĘZYK POLSKI, MATEMATYKA, JĘZYK ANGIELSKI) oraz przedmiotów dodatkowych i w 2023 r. składa się także z części ustnej,
 • Egzamin maturalny w części pisemnej z przedmiotów dodatkowych jest przeprowadzany na poziomie rozszerzonym i obejmuje wymagania egzaminacyjne dla poziomu podstawowego i rozszerzonego.
 • Absolwent może przystąpić do egzaminu maturalnego z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych.
 • Absolwent obowiązkowo przystępuje do egzaminu z jednego z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym:
  • biologia,
  • chemia,
  • filozofia,
  • fizyka,
  • geografia,
  • historia,
  • historia muzyki, historia sztuki informatyka,
  • język łaciński i kultura antyczna,
  • język mniejszości etnicznej, język mniejszości narodowej, język regionalny,
  • język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski)
  • język polski,
  • matematyka,
  • wiedza o społeczeństwie.
 • Egzamin maturalny jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r.
 •  
 • Złożenie do Dyrektora Szkoły deklaracji wstępnej do 30 września 2022r. z  dokumentami uprawniającymi do dostosowania warunków lub formy egzaminu (zaświadczenie o stanie zdrowia, opinia, orzeczenie z poradni pedagogiczno-psychologicznej)
 • Złożenie do Dyrektora Szkoły deklaracji ostatecznej do 7 lutego 2022r.
 • Przystąpienie do matury jest możliwe po ukończeniu liceum, technikum lub szkoły branżowej II stopnia.
 • Absolwenci 4-letniego technikum nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, jeżeli posiadają dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie nauczanym na poziomie technika. Absolwent 4-letniego technikum, który pomiędzy dniem złożenia deklaracji a 20 kwietnia 2023 r. uzyskał dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, może złożyć dyrektorowi szkoły pisemną informację o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego lub przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym.

Egzamin maturalny 2023r. odbędzie się:

 • 4 maja –  język polski poziom podstawowy godz. 9.00 (170 minut)
 • 5 maja – – język angielski poziom podstawowy godz. 9.00 (120 minut)
 • 8 maja matematyka poziom podstawowy godz. 9.00 (170 minut)
 • 9 maja język angielski poziom rozszerzony godz. 9.00
 • 10 maja godz. 9.00 wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony, godz. 14.00 język niemiecki poziom rozszerzony
 • 11 maja godz. 9.00 biologia poziom rozszerzony, godz. 14.00 język rosyjski poziom rozszerzony
 • 12 maja godz. 9.00 matematyka poziom rozszerzony
 • 15 maja godz. 9.00 chemia poziom rozszerzony, godz. 14.00 historia muzyki poziom rozszerzony
 • 16 maja godz. 9.00 geografia poziom rozszerzony
 • 17 maja godz. 9.00 język polski poziom rozszerzony
 • 18 maja godz. 9.00 historia poziom rozszerzony
 • 19 maja godz. 9.00 fizyka poziom rozszerzony
 • 20 maja informatyka godz. 9.00 poziom rozszerzony
 • 22 maja godz. 9.00 informatyka poziom rozszerzony
 • czerwiec 2023r. w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych
 • sierpień 2023r. egzamin maturalny poprawkowy
 • długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).Rysunki zdający wykonują długopisem, a nie  ołówkiem.
 • matematyka: linijka, cyrkiel, kalkulator prosty,  Wybrane wzory matematyczne
 • język polski: Słownik ortograficzny, Słownik poprawnej polszczyzny – nie mniej niż 1 na 25 osób.
 • biologia, chemia, fizyka: linijka, kalkulator prosty i Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki.
 • historia, geografia: lupa.
 • wiedza o społeczeństwie: kalkulator prosty.
 • Mała butelka wody postawiona na podłodze, przy nodze
 • Niesamodzielne rozwiązywanie zadań,
 • wniesienie czy korzystanie przez absolwenta z urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych,
 • zakłócanie przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym

powodują przerwanie i unieważnienie absolwentowi egzaminu maturalnego z danego przedmiotu. Nie ma prawa w tym przypadku do  egzaminu poprawkowego.

 • Absolwent zdał egzamin maturalny, jeśli z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej i ustnej otrzymał co najmniej 30%  punktów oraz przystąpił do  egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego.
 • Absolwent 4-letniego technikum w 2023 r. zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i ustnej otrzymał co najmniej 30% punktów oraz uzyskał dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.
  • wyniki.edu.pl 7 lipca 2023r. od godz.8.30 po zalogowaniu się na osobistym koncie.
  • Świadectwo dojrzałości do odbioru w szkole od 7 lipca 2023r.
  • Absolwent ma prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej swojej pracy egzaminacyjnej w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną świadectw dojrzałości.
  • Absolwent może wnieść odwołanie od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego.

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu maturalnego można uzyskać na stronach internetowych:

bIEŻĄCE iNFORMACJE

Zebrania rodziców

Zapraszamy na zebrania z wychowawcami w dniu 30 maja 2023 r. (wtorek) w godzinach 16.00-18

W piątek 19 maja 2023r. odbył się finał VIII edycji Akademii Przedsiębiorczości WE SGGW za

Uroczystość ukończenia Technikum odbędzie się 28 kwietnia w piątek o godz. 10.00 w auli ZSTiL

VIII Noc Logistyki

21 kwietnia w naszej szkole wielkie wydarzenie! Kolejna edycja Nocy Logistyki. W programie wykłady i

Partnerzy