Matura

Centralna Komisja Egzaminacyjna wydała komunikat w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2022 r. Egzaminy maturalne w roku szkolnym 2021/2022 w sesji głównej przeprowadzone zostaną w dniach 4-23 maja.

 • Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych (JĘZYK POLSKI, MATEMATYKA, JĘZYK ANGIELSKI) oraz przedmiotów dodatkowych  i  w 2022 r. składa się  wyłącznie z części pisemnej,
 • Egzamin maturalny w części pisemnej z przedmiotów dodatkowych jest przeprowadzany na poziomie rozszerzonym i obejmuje wymagania  egzaminacyjne dla poziomu podstawowego i rozszerzonego.
 • Absolwent może przystąpić do egzaminu maturalnego z nie  więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych.     
 • Absolwent obowiązkowo przystępuje do egzaminu z jednego z przedmiotów   dodatkowych na poziomie rozszerzonym:

biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki , informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości etnicznej, język mniejszości narodowej, język  regionalny, język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki,  rosyjski, włoski),  język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

 • Egzamin maturalny jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra  Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r.
 • Złożenie do Dyrektora Szkoły deklaracji   wstępnej do 30 września 2021r. z  dokumentami uprawniającymi do dostosowania warunków lub formy egzaminu (zaświadczenie o stanie zdrowia, opinia, orzeczenie z poradni pedagogiczno-psychologicznej)
 • Złożenie do Dyrektora Szkoły deklaracji  ostatecznej do 7 lutego 2022r.
 • Z deklaracją wstępną składa się oświadczenie o konieczności  przystąpienia do części ustnej egzaminu wynikającej z uwzględniania w postępowaniu rekrutacyjnym na daną uczelnię     zagraniczną.
 • Przystąpienie do matury jest możliwe po ukończeniu liceum, technikum lub szkoły  branżowej II stopnia.
 • Absolwenci 4-letniego technikum nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, jeżeli posiadają dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie  nauczanym na poziomie technika (sesja zima 2022 formuła 2017). Absolwent 4-letniego technikum, który pomiędzy dniem złożenia deklaracji a 20 kwietnia 2022 r. uzyskał dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, może złożyć dyrektorowi szkoły pisemną informację o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego lub przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym.

Egzamin maturalny 2022r. odbędzie się:

 •  maja język polski poziom podstawowy godz. 9.00 (170 minut)
 • 5 maja – matematyka poziom podstawowy godz. 9.00 (170 minut)
 • 6 maja – język angielski poziom podstawowy godz. 9.00 (120   minut)
 • 7-20 maja poziom rozszerzony (przedmioty dodatkowe)
 • czerwiec 2022r. w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych
 • sierpień 2022r. egzamin maturalny poprawkowy
 • długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).Rysunki zdający wykonują długopisem, a nie ołówkiem.
 • matematyka:  linijka, cyrkiel, kalkulator prosty, Wybrane wzory matematyczne
 • język polski: Słownik ortograficzny, Słownik poprawnej polszczyzny – nie mniej niż 1 na 25 osób.
 • biologia, chemia, fizyka: linijka, kalkulator prosty i Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki.
 • historia, geografia: lupa.
 • wiedza o społeczeństwie: kalkulator prosty.
 • mała butelka wody postawiona na podłodze, przy nodze
 • niesamodzielne rozwiązywanie zadań,
 • wniesienie czy korzystanie przez absolwenta z urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych,
 • zakłócanie przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym

powodują przerwanie i unieważnienie absolwentowi egzaminu maturalnego z danego przedmiotu. Nie ma prawa w tym przypadku do egzaminu poprawkowego.

 • Absolwent zdał egzamin maturalny, jeśli z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów oraz przystąpił do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego.
 • Absolwent 4-letniego technikum w 2022 r zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów oraz uzyskał dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.
 • www.wyniki.edu.pl 5 lipca 2022r. od godz.8.30 po zalogowaniu się na osobistym koncie.
 • Świadectwo dojrzałości do odbioru w szkole od 5 lipca 2022r.
 • Absolwent ma prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej swojej pracy egzaminacyjnej w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną świadectw dojrzałości.
 • Absolwent może wnieść odwołanie od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego.

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu maturalnego można uzyskać na stronach internetowych:

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej – www.cke.edu.pl

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie – www.oke.waw.pl

bIEŻĄCE iNFORMACJE

W dniu 03.09.2022 r. w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie miało miejsce uroczyste rozpoczęcie roku …
Warunkiem przystąpienia do egzaminu z kwalifikacji zawodowych jest złożenie deklaracji. Formularze deklaracji przystąpienia do egzaminu …

GIEŁDA PODRĘCZNIKÓW

Biblioteka szkolnaorganizuje giełdę podręczników, która odbędzie się w dniach 6 – 9 września   w …
1 czerwca cała społeczność szkolna odmłodniała, odkryła na nowo swoje wewnętrzne dziecko… Młodzież z radością …

Partnerzy