Przypomnienie o przestrzeganiu reżimu sanitarnego

  • Post Category:Komunikaty

Wytyczne dotyczące pobytu w szkole w trakcie zajęć stacjonarnych.

  • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych.
  • Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy uczeń wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
  • Po wejściu do budynku szkoły należy dokonać dezynfekcji rąk.
  •  Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
  • Do szkoły  uczniowie przychodzą we własnej maseczce. Zakrywanie ust i nosa maseczką w przestrzeniach ogólnodostępnych na terenie szkoły jest obowiązkowe. Podczas zajęć lekcyjnych zalecane.
  • Zużyte maseczki należy wyrzucić do koszy przeznaczonych do tego celu (kosze są oznaczone).
  • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
  • Uczniowie nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy.
  • Na terenie szkoły należy zachować odstęp 1,5 metra od drugiej osoby, a przed szkołą unikać gromadzenia się w większych grupach.

Dyrektor ZSTL2
Andrzej Chojnacki