Kierunki Kształcenia

Rekrutacja na rok szkolny 2024-2025

Dla absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej:

Technikum – 5 letnie – zawody:

 1. Technik pojazdów samochodowych: języki obce angielski, niemiecki; przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski; – 1 klasa

 2. Technik informatyk: języki obce angielski, niemiecki; przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski; – 1 klasa

 3. Technik logistyk: języki obce angielski, niemiecki; przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski; – 1 klasa

 4.  Technik reklamy: języki obce angielski, niemiecki ; przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia; – 1 klasa

 Opisy zawodów w Technikum:

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

 Przedmioty zawodowe teoretyczne i praktyczne (Centrum Kształcenia Zawodowego) realizowane są w szkole. Praktyki zawodowe w klasie III i IV (po 4 tygodnie) odbywają się w lokalnych zakładach obsługi i naprawy samochodów. W trakcie nauki uczniowie uzyskują przygotowanie do zdania egzaminu na prawo jazdy kategorii B.

 Na pracowników w zawodzie technik pojazdów samochodowych prognozowane jest istotne zapotrzebowanie w województwie mazowieckim – obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

Absolwent po zdaniu egzaminów z kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie i ukończeniu szkoły uzyskuje tytuł technika pojazdów samochodowych. Absolwent technikum przystępuje do egzaminu dojrzałości, po zdaniu którego może kontynuować edukację na poziomie wyższym.

Technik pojazdów samochodowych przeprowadza diagnostykę, obsługę, naprawę i konserwację pojazdów samochodowych, ich układów, podzespołów i zespołów, zgodnie z dokumentacją techniczną i wymogami producentów oraz dokonuje kontroli ogólnego stanu technicznego pojazdów samochodowych.

Do głównych zadań zawodowych technika  pojazdów samochodowych można zaliczyć m.in.:

 • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska,
 • przyjmowanie pojazdów samochodowych do obsługi i naprawy,
 • ocenianie stanu technicznego pojazdów i ustalanie przyczyn niesprawności oraz sposobów napraw,
 • wyszukiwanie usterek za pomocą specjalistycznego sprzętu,
 • demontaż i montaż części, podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych oraz ich weryfikacja,
 • wykonywanie napraw układów, podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,
 • dobór oraz zastosowanie odpowiednich części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych,
 • zabezpieczanie i segregacja zużytych części oraz materiałów eksploatacyjnych przeznaczonych do utylizacji,
 • przeprowadzanie rozruchu oraz prób działania pojazdów samochodowych po naprawie,
 • sprawdzanie poprawności działania wszelkich mechanizmów oraz elektrycznych i elektronicznych urządzeń kontrolnych i pomocniczych,
 • przeprowadzanie kontroli jakości wykonanych prac obsługowo-naprawczych,
 • wykonywanie rozliczeń kosztów usług w zakresie diagnostyki, obsługi, naprawy i konserwacji pojazdów samochodowych,
 • prowadzenie dokumentacji wykonanych napraw,
 • diagnozowanie stanu technicznego pojazdów samochodowych,
 • obsługiwanie i naprawianie pojazdów samochodowych,
 • organizowanie i nadzorowanie procesu obsługi pojazdów samochodowych,
 • przeprowadzanie badań technicznych pojazdów samochodowych,
 • sporządzanie dokumentacji  obsługi i naprawy pojazdów samochodowych,
 • sporządzanie kosztorysu obsługi i naprawy pojazdów samochodowych,
 • kontrolowanie poprawności wykonania obsługi i naprawy,
 • nadzorowanie obsługi codziennej i konserwacji maszyn oraz urządzeń stosowanych do obsługi i naprawy pojazdów samochodowych,
 • ocenianie stanu technicznego układów i zespołów pojazdów samochodowych,
 • weryfikowanie stanu technicznego pojazdu samochodowego podczas okresowego badania technicznego pojazdu samochodowego,
 • prowadzenie ewidencji przeprowadzonych badań technicznych pojazdów samochodowych,
 • posługiwanie się dokumentacją techniczną pojazdów samochodowych,
 • stosowanie programów komputerowych wspomagające wykonywanie zadań zawodowych.

Dodatkowe zadania zawodowe:

 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie serwisowania i naprawy pojazdów samochodowych;
 • organizowanie i kierowanie pracą małych zespołów pracowniczych.

Technik pojazdów samochodowych zapewnia obsługę pojazdów samochodowych w zakresie eksploatacji, serwisowania i napraw; przeprowadza diagnostykę samochodową; wykonuje przeglądy pojazdów samochodowych w stacjach obsługi i kontroli pojazdów; zapewnia doradztwo techniczne w zakresie eksploatacji, konserwacji i naprawiania pojazdów samochodowych.

Od  technika pojazdów  samochodowych  wymaga  się  również dobrej znajomości  budowy  pojazdów oraz zasad działania ich podzespołów i zespołów oraz organizowanie  i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych. Praca technika  pojazdów samochodowych może być wykonywana w stacjach obsługi i kontroli pojazdów, warsztatach obsługowo-naprawczych, halach produkcyjnych, garażach, innych przystosowanych pomieszczeniach do diagnostyki, obsługi, kontroli  i naprawy pojazdów samochodowych wyposażonych, np. w kanał naprawczy i miejsce do kontroli i diagnostyki. Praca wykonywana jest na ogół w pozycji stojącej, niekiedy w pozycji leżącej (w zależności od uszkodzenia pojazdu). Oświetlenie w miejscu pracy powinno posiadać parametry pozwalające na dobrą widoczność w całej hali naprawczej, jak i w miejscu, gdzie naprawiane i kontrolowane, diagnozowane są określone zespoły.

Technik pojazdów samochodowych jest zawodem o charakterze usługowym.

Technik pojazdów samochodowych, w zależności od miejsca pracy, wykonywanych zadań i liczby zatrudnionych osób w zakładzie, może swoją pracę wykonywać indywidualnie lub w zespole 2-3 osobowym pod nadzorem brygadzisty. Osoby w tym zawodzie zazwyczaj pracują w systemie jedno- lub dwuzmianowym w stałych godzinach pracy. Praca w ciągu zmiany trwa 8 godzin. W zakładach pracy o ruchu ciągłym wymagana może być praca trójzmianowa. Formą zatrudnienia jest zazwyczaj umowa o pracę.

Podczas wykonywania swojej pracy technik pojazdów samochodowych ma styczność z klientem. Zazwyczaj od użytkownika pojazdu uzyskuje pierwsze
i niezbędne informacje dotyczące jego stanu technicznego, ewentualnych usterek i awarii oraz uwag dotyczących nieprawidłowego działania oraz problemów z eksploatacją. Technik pojazdów samochodowych może współpracować również z dostawcami części zamiennych oraz z podwykonawcami m.in. firmami specjalizującymi się w regeneracjach podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.

Osobą nadzorującą pracę technika  pojazdów samochodowych (w zależności od miejsca zatrudnienia) może być brygadzista, doradca serwisowy lub kierownik serwisu. Praca technika pojazdów samochodowych jest na ogół pracą rutynową wykonywaną w miejscu pracy, serwisie chociaż niekiedy, w przypadku nagłych zdarzeń może wymagać wyjazdów (np. naprawa uszkodzonego, unieruchomionego pojazdu w terenie).

Specyfika zawodu, rozwój rynku motoryzacyjnego i oczekiwania klientów wymagają od technika  pojazdów samochodowych odpowiedzialności związanej z poziomem oferowanych usług. Dlatego powinien  on wykazywać  gotowość  do  dokształcania  się  i  podnoszenia swoich kwalifikacji. Technik pojazdów samochodowych ponadto zna i stosuje przepisy ruchu drogowego oraz techniki kierowania pojazdami. Ponadto technik pojazdów samochodowych może uzupełnić swoje wykształcenie korzystając z oferty szkoleniowej firm lub z kursów zawodowych.

Zatrudnienie w zawodzie technik pojazdów samochodowych oferują:

 • prywatne firmy świadczące usługi z zakresu diagnostyki, obsługi, naprawy, handlu i sprzedaży pojazdów,
 • przedsiębiorstwa produkcyjne (np. fabryki samochodów),
 • instytucje publiczne (np. miejskie zakłady komunikacji).

Miejscem zatrudnienia mogą być także:

 • warsztaty obsługowo-naprawcze specjalizujące się w diagnostyce, obsłudze i naprawach pojazdów samochodowych,
 • stacje serwisowe,
 • stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych,
 • autoryzowane stacje obsługi pojazdów,
 • w salonach sprzedaży pojazdów samochodowych,
 • przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacją,
 • w firmach ubezpieczeniowych prowadzących ubezpieczenia komunikacyjne i likwidację szkód,
 • w przedsiębiorstwach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych,
 • w stacjach kontroli pojazdów (po uzyskaniu dodatkowych uprawnień).
 • firmy świadczące usługi przewozowe (diagnostyka, obsługa i naprawa własnego taboru),
 • przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej,
 • firmy zajmujące się obrotem samochodowymi częściami zamiennymi i materiałami eksploatacyjnymi,
 • przedsiębiorstwa zajmujące się likwidacją pojazdów samochodowych.

Technik pojazdów samochodowych może również założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą świadczącą usługi z zakresu diagnostyki, obsługi i naprawy pojazdów samochodowych. Zawód technik pojazdów samochodowych w skali kraju jest na ogół zawodem zrównoważonym, tzn. liczba ofert pracy jest zbliżona do liczby osób zdolnych i chętnych do podjęcia zatrudnienia w tym zawodzie.

Kwalifikacje wyodrębnionych w zawodzie:

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Przedmioty zawodowe teoretyczne i praktyczne realizowane są w szkole (szkołą posiada 6 pracowni komputerowych). Praktyki zawodowe w klasie III i IV (po 4 tygodnie) odbywają się w lokalnych zakładach obsługi i naprawy komputerów.

Na pracowników w zawodzie technik informatyk prognozowane jest istotne zapotrzebowanie w województwie mazowieckim – obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

Absolwent po zdaniu egzaminów z kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie i ukończeniu szkoły uzyskuje tytuł technika informatyka. Absolwent technikum przystępuje do egzaminu dojrzałości, po zdaniu którego może kontynuować edukację na poziomie wyższym.

Technik informatyk obsługuje, naprawia i konserwuje komputery typu PC oraz komputery i urządzenia mobilne, posługując się gotowym oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym. Do jego zadań należy montowanie oraz eksploatacja systemów oraz lokalnych sieci komputerowych i urządzeń peryferyjnych. Zajmuje się również programowaniem aplikacji internetowych, w tym projektowaniem, tworzeniem i administracją stronami WWW i systemami zarządzania treścią. Wykonuje oraz nadzoruje prace lokalnych sieci komputerowych oraz projektuje, opracowuje, administruje i użytkuje bazy danych.

Praca w zawodzie technika informatyka wykonywana jest w budynku. W pracy technika informatyka dominuje forma pracy indywidualnej, która wiąże się z również z kontaktami ze współpracownikami. Godziny pracy są przeważnie stałe i czas pracy zwykle nie przekracza 8 godzin dziennie. W mniejszych firmach branży informatycznej praca jest zwykle jednozmianowa, najczęściej tylko w dzień. Kandydaci do pracy w dużych zakładach z branży IT muszą się liczyć z systemem pracy zmianowej, często siedem dni w tygodniu. W sytuacjach awaryjnych wymagana jest duża dyspozycyjność oraz praca aż do usunięcia usterki. Wykonywanie pracy w zawodzie technik informatyk w zależności od otrzymanego zlecenia wymaga również wyjazdów poza miejsce pracy. Na stanowiskach pracy w zawodzie technik informatyk mogą wystąpić następujące czynniki: prąd elektryczny do 1 kV, pole magnetyczne, hałas.

Do zadań zawodowych technika informatyka zaliczamy m.in.:

 1. Nadzorowanie prawidłowej eksploatacji sprzętu komputerowego.
 2. Nadzorowanie pracy sieci komputerowej.
 3. Eksploatowanie oprogramowania (biurowego, graficznego, prototypowego).
 4. Dobieranie konfiguracji sprzętu komputerowego i oprogramowania do realizowanych zadań.
 5. Programowanie w wybranych stosownie do potrzeb językach programowania.
 6. Administrowanie bazą danych.
 7. Posługiwanie się dokumentacją techniczną sprzętu komputerowego w celu ustalenia konfiguracji, dokonania naprawy lub modernizacji.
 8. Posługiwanie się dokumentacją techniczną oprogramowania w celu jego instalacji i użytkowania.
 9. Organizowanie własnego i innych użytkowników stanowiska pracy systemu komputerowego zgodnie z wymogami bezpieczeństwa danych i procesów przetwarzania informacji oraz zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy.
 10. Kontrolowanie dostępu użytkowników do korzystania z zasobów systemu komputerowego.
 11. Podejmowanie współpracy z siecią odbiorców usług informatycznych.
 12. Posługiwanie się testami diagnostycznymi do sprawdzania sprzętu komputerowego.
 13. Zapewnianie prawidłowego funkcjonowania bazy danych.
 14. Posługiwanie się oprogramowaniem zapewniającym bezpieczeństwo pracy systemu komputerowego.
 15. Zapewnianie bezpieczeństwa eksploatacji oprogramowania.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

SPL.01. Obsługa magazynów

SPL.04. Organizacja transportu

 Przedmioty zawodowe teoretyczne i praktyczne realizowane są w szkole (w klasie IV 1 dzień w firmach logistyczno-spedycyjnych). Praktyki zawodowe w klasie III i IV (po 4 tygodnie) odbywają się w lokalnych firmach logistyczno-spedycyjnych.

 Na pracowników w zawodzie technik logistyk prognozowane jest istotne zapotrzebowanie w województwie mazowieckim – obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

Absolwent po zdaniu egzaminów z kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie i ukończeniu szkoły uzyskuje tytuł technik logistyk. Absolwent technikum przystępuje do egzaminu dojrzałości, po zdaniu którego może kontynuować edukację na poziomie wyższym.

Technik logistyk to zawód przyszłości. Dynamiczny rozwój gospodarki, współpraca międzynarodowa stwarzają zapotrzebowanie na specjalistów z branży logistycznej i spedycyjnej. Osoba, która pracuje na stanowisku logistyka, odpowiada między innymi za sprawnie funkcjonowanie logistyki w firmie, koordynowanie pracy magazynu oraz zaopatrzenia. Może odpowiadać za działania, które firma podejmuje w zakresie importu oraz eksportu. Współpracuje z dostawcami oraz klientami firmy. Prowadzi nadzór nad środkami transportu i prowadzi ścisłą współpracę z magazynem oraz działem sprzedaży. Kompletuje wszystkie dokumenty dotyczące sprzedaży. Odpowiada za kontaktowanie się i współpracę z firmami spedycyjnymi, a także z urzędami celnymi. Logistyk zatrudniony w przedsiębiorstwie produkcyjnym lub handlowym odpowiada za kwestie związane z transportem produktów lub surowców, który powinien odbywać się w sprawny sposób, ale także optymalny pod względem kosztów. Logistyk może zajmować analizą istniejących systemów logistycznych oraz wdrażaniem  zmian optymalizujących jego działanie.

Logistyk powinien posiadać między innymi umiejętność jasnego formułowania przekazu, powinien cechować się dokładnością w wykonywaniu powierzonych mu zadań. Powinien charakteryzować się posiadaniem wysokich kompetencji społecznych oraz powinien poprawnie komunikować się w języku ojczystym oraz w języku obcym.

Osoby chcące zostać logistykami i pragnące wykonywać w sposób profesjonalny ten niezwykle ciekawy zawód, powinny posiadać szereg rozmaitych umiejętności koniecznych do realizacji zadań związanych z zapleczem logistycznym w firmie. Powinni dysponować rozległą wiedzą z zakresu logistyki, ekonomii, marketingu, a także zarządzania. Istotne są również umiejętności osobiste, takie jak odpowiednia organizacja (między innymi czasu), zdolność zarządzania (sobą oraz innymi osobami, a także towarem, którym dysponuje logistyk), umiejętność planowania i przewidywania, czy też zdolność pracy pod presją czasu oraz wysoka odporność na stres.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego

PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową.

Przedmioty zawodowe teoretyczne i praktyczne realizowane są w szkole (szkoła posiada 6 pracowni komputerowych). Praktyki zawodowe w klasie III i IV (po 4 tygodnie) odbywają się w lokalnych instytucjach i firmach z branży reklamowej.

Na pracowników w zawodzie technik reklamy prognozowane jest umiarkowane zapotrzebowanie w województwie mazowieckim – obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

 Absolwent po zdaniu egzaminów z kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie i ukończeniu szkoły uzyskuje tytuł technik reklamy. Absolwent technikum przystępuje do egzaminu dojrzałości, po zdaniu którego może kontynuować edukację na poziomie wyższym.

Zadania zawodowe technika reklamy obejmują: technik reklamy tworzy, produkuje oraz sprzedaje usługi reklamowe, przygotowuje oferty produktów i usług reklamowych, prowadzi sprzedaż produktów i usług reklamowych, tworzy przekaz reklamowy, wykonuje projekty reklamy, organizuje i prowadzi kampanie reklamowe tworzy plan mediowy, bada skuteczność i efektywność reklamy.

Technik reklamy będzie współpracować z różnymi osobami. Powinien potrafić zarządzać pracą zespołu lub projektem, dlatego pracownik branży reklamowej musi posiadać nie tylko kompetencje twarde (specjalistyczne) w zakresie wiedzy oraz umiejętności, ale również wysokie kompetencje miękkie. W pracy niezbędne będą umiejętności społeczne i interpersonalne np. nawiązywania kontaktów, przekonywania i negocjowania. Praca technika reklamy wymaga kreatywności, nieustannego samorozwoju, wrażliwości estetycznej. Wskazana jest znajomość języka angielskiego, który jest podstawowym językiem używanym przez branżę reklamową na całym świecie. W pracy będzie używać różnego rodzaju urządzeń technicznych i komputerów. Powinien biegle poruszać się w Internecie. Przydawać się będzie znajomość specjalistycznego oprogramowania do tworzenia różnych produktów reklamowych. Od osoby pracującej w branży reklamowej wymaga się dużej kultury osobistej z racji bezpośrednich kontaktów z klientami. Głównym miejscem wykonywania pracy będą pomieszczenia biurowe, ale konieczność kontaktowania się ze zleceniodawcami oraz innymi osobami pracującymi nad projektem reklamowym wymagać będzie częstego przemieszczania się.

Osoba chcąca uczyć się w zawodzie technik reklamy powinna posiadać następujące predyspozycje: komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność prowadzenia negocjacji, stosowanie zasad prawa, etyki i kultury zawodowej, kreatywność, cierpliwość, wrażliwość artystyczną, zmysł plastyczny, pełną sprawność fizyczną.

Branżowa Szkoła I Stopnia – 3 lata – zawody:

 1. Mechanik pojazdów samochodowych – 1 klasa

 2.  Kucharz – 1 klasa

 3.  Fryzjer – 1 klasa

 4. Magazynier-logistyk – 1 klasa 

Opis zawodów w Branżowej Szkole I Stopnia:

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

Przedmioty zawodowe teoretyczne i praktyczne (Centrum Kształcenia Zawodowego) realizowane są w szkole. Dla najlepszych uczniów od klasy drugiej zajęcia praktyczne w zakładach obsługi i naprawy samochodów. W trakcie nauki uczniowie uzyskują przygotowanie do zdania egzaminu na prawo jazdy kategorii B.

 Po ukończeniu nauki w branżowej szkole I stopnia i uzyskaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, absolwent może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik pojazdów samochodowych w branżowej szkole II stopnia. Po potwierdzeniu kwalifikacji MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych będzie posiadał wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

 Na pracowników w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych prognozowane jest istotne zapotrzebowanie w województwie mazowieckim – obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

Mechanik pojazdów samochodowych przeprowadza diagnostykę, obsługę, naprawę i konserwację pojazdów samochodowych, ich układów, podzespołów i zespołów, zgodnie z dokumentacją techniczną i wymogami producentów oraz dokonuje kontroli ogólnego stanu technicznego pojazdów samochodowych.

Do głównych zadań zawodowych mechanika pojazdów samochodowych można zaliczyć m.in.:

 • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska,
 • przyjmowanie pojazdów samochodowych do obsługi i naprawy,
 • ocenianie stanu technicznego pojazdów i ustalanie przyczyn niesprawności oraz sposobów napraw,
 • wyszukiwanie usterek za pomocą specjalistycznego sprzętu,
 • demontaż i montaż części, podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych oraz ich weryfikacja,
 • wykonywanie napraw układów, podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,
 • dobór oraz zastosowanie odpowiednich części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych,
 • zabezpieczanie i segregacja zużytych części oraz materiałów eksploatacyjnych przeznaczonych do utylizacji,
 • przeprowadzanie rozruchu oraz prób działania pojazdów samochodowych po naprawie,
 • sprawdzanie poprawności działania wszelkich mechanizmów oraz elektrycznych i elektronicznych urządzeń kontrolnych i pomocniczych,
 • przeprowadzanie kontroli jakości wykonanych prac obsługowo-naprawczych,
 • wykonywanie rozliczeń kosztów usług w zakresie diagnostyki, obsługi, naprawy i konserwacji pojazdów samochodowych,
 • prowadzenie dokumentacji wykonanych napraw,
 • posługiwanie się dokumentacją techniczną pojazdów samochodowych,
 • stosowanie programów komputerowych wspomagające wykonywanie zadań zawodowych.

Od  mechanika  pojazdów  samochodowych  wymaga  się  również dobrej znajomości  budowy pojazdów oraz zasad działania ich podzespołów i zespołów. Praca mechanika pojazdów samochodowych może być wykonywana w warsztatach obsługowo-naprawczych, halach produkcyjnych, garażach, innych przystosowanych pomieszczeniach do obsługi i naprawy pojazdów samochodowych wyposażonych, np. w kanał naprawczy oraz na wolnym powietrzu. Praca wykonywana jest na ogół w pozycji stojącej, niekiedy w pozycji leżącej (w zależności od uszkodzenia pojazdu). Oświetlenie w miejscu pracy powinno posiadać parametry pozwalające na dobrą widoczność w całej hali naprawczej, jak i w miejscu, gdzie naprawiane są określone zespoły.

Mechanik pojazdów samochodowych jest zawodem o charakterze usługowym.

Mechanik pojazdów samochodowych, w zależności od miejsca pracy, wykonywanych zadań i liczby zatrudnionych osób w zakładzie, może swoją pracę wykonywać indywidualnie lub w zespole 2-3 osobowym pod nadzorem brygadzisty. Osoby w tym zawodzie zazwyczaj pracują w systemie jedno- lub dwuzmianowym w stałych godzinach pracy. Praca w ciągu zmiany trwa 8 godzin. W zakładach pracy o ruchu ciągłym wymagana może być praca trójzmianowa. Formą zatrudnienia jest zazwyczaj umowa o pracę.

Podczas wykonywania swojej pracy mechanik pojazdów samochodowych ma styczność z klientem. Zazwyczaj od użytkownika pojazdu uzyskuje pierwsze

i niezbędne informacje dotyczące jego stanu technicznego, ewentualnych usterek i awarii oraz uwag dotyczących nieprawidłowego działania oraz problemów

z eksploatacją. Mechanik pojazdów samochodowych może współpracować również z dostawcami części zamiennych oraz z podwykonawcami m.in. firmami specjalizującymi się w regeneracjach podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.

Osobą nadzorującą pracę mechanika pojazdów samochodowych (w zależności od miejsca zatrudnienia) może być brygadzista, doradca serwisowy lub kierownik serwisu. Praca mechanika pojazdów samochodowych jest na ogół pracą rutynową wykonywaną w miejscu pracy, chociaż niekiedy, w przypadku nagłych zdarzeń może wymagać wyjazdów (np. naprawa uszkodzonego, unieruchomionego pojazdu w terenie).

Specyfika zawodu, rozwój rynku motoryzacyjnego i oczekiwania klientów wymagają od mechanika pojazdów samochodowych odpowiedzialności związanej

z poziomem oferowanych usług. Dlatego powinien  on wykazywać  gotowość  do  dokształcania  się  i  podnoszenia swoich kwalifikacji.

Mechanik pojazdów samochodowych ponadto zna i stosuje przepisy ruchu drogowego oraz techniki kierowania pojazdami.

Zatrudnienie w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych oferują:

 • prywatne firmy świadczące usługi z zakresu diagnostyki, obsługi i naprawy pojazdów,
 • przedsiębiorstwa produkcyjne (np. fabryki samochodów),
 • instytucje publiczne (np. miejskie zakłady komunikacji).
 • Miejscem zatrudnienia mogą być także:
 • warsztaty obsługowo-naprawcze specjalizujące się w diagnostyce, obsłudze i naprawach pojazdów samochodowych,
 • stacje serwisowe,
 • autoryzowane stacje obsługi pojazdów,
 • firmy świadczące usługi przewozowe (diagnostyka, obsługa i naprawa własnego taboru),
 • przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej,
 • firmy zajmujące się obrotem samochodowymi częściami zamiennymi,
 • przedsiębiorstwa zajmujące się likwidacją pojazdów samochodowych.

 

Mechanik pojazdów samochodowych może również założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą świadczącą usługi z zakresu diagnostyki, obsługi

i naprawy pojazdów samochodowych.

Zawód mechanik pojazdów samochodowych w skali kraju jest na ogół zawodem zrównoważonym, tzn. liczba ofert pracy jest zbliżona do liczby osób zdolnych i chętnych do podjęcia zatrudnienia w tym zawodzie.

Film o zawodzie: https://www.youtube.com/watch?v=WFHep2ouM4M

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

Przedmioty zawodowe teoretyczne realizowane są w szkole. Zajęcia praktyczne odbywają się w lokalnych zakładach gastronomicznych na podstawie umowy o prace z młodocianym pracownikiem. Instytucją współpracującą ze szkołą w zakresie praktycznej nauki zawodu jest Ochotniczy Hufiec Pracy w Grodzisku Mazowieckim.

Po ukończeniu nauki w branżowej szkole I stopnia i uzyskaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie kucharz, absolwent może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych w branżowej szkole II stopnia. Po potwierdzeniu kwalifikacji HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych będzie posiadał wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

 Na pracowników w zawodzie kucharz prognozowane jest umiarkowane zapotrzebowanie w województwie mazowieckim – obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

W dalszym procesie kształcenia uczeń może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych w branżowej szkole II stopnia lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, uzupełniając wykształcenie ogólne do poziomu średniego.

Podstawowymi zadaniami kucharza są przechowywanie żywności, produkcja i ekspedycja potraw i napojów. Kucharz sporządza różne potrawy z surowców roślinnych i zwierzęcych, wyroby ciastkarskie i desery oraz napoje z zastosowaniem narzędzi, maszyn i urządzeń w zakładach gastronomicznych i przedsiębiorstwach zajmujących się przygotowywaniem i produkcją wyrobów i półproduktów kulinarnych, wykonując przy tym takie czynności, jak: magazynowanie i pobieranie surowców oraz półproduktów, zabezpieczanie przed zepsuciem surowców, półproduktów i wyrobów gotowych, wykonywanie obróbki wstępnej surowców, wykonywanie, wykańczanie i ekspedycja różnych potraw. Wykonując swoje zadania zawodowe, dba o jakość sporządzanych potraw i napojów, przestrzegając procedur obowiązujących w gastronomii. Przestrzega także zasad racjonalnego żywienia. Kucharz może sporządzać potrawy dietetyczne, regionalne oraz potrawy z kuchni różnych narodów. Zajmuje się przygotowywaniem pełnych posiłków codziennych oraz okolicznościowych.

Miejscem pracy kucharza najczęściej są zakłady gastronomiczne typu otwartego i zamkniętego, w tym restauracje hotelowe, gastronomia sieciowa, firmy cateringowe oraz przedsiębiorstwa zajmujące się przygotowywaniem i produkcją wyrobów i półproduktów kulinarnych.

Kucharz powinien posiadać wiedzę o surowcach, dodatkach do żywności i materiałach pomocniczych stosowanych w produkcji gastronomicznej, zasadach racjonalnego wykorzystania surowców, zasadach gospodarki odpadami, zasadach racjonalnego żywienia, technikach i metodach stosowanych podczas sporządzania potraw. Powinien także umieć dobierać i posługiwać się narzędziami i urządzeniami stosowanymi w produkcji gastronomicznej.

W zawodzie kucharz szczególnie ważna jest skrupulatność, dokładność i zdolność do koncentracji. Od kucharza wymaga się specyficznych predyspozycji i kompetencji społecznych, szczególnie – wysokiej odporności na stres, odpowiedzialności, rzetelności, zdolności do współpracy w grupie oraz kreatywności.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich

Przedmioty zawodowe teoretyczne realizowane są w szkole. Zajęcia praktyczne odbywają się w lokalnych zakładach fryzjerskich na podstawie umowy o prace z młodocianym pracownikiem. Instytucją współpracującą ze szkołą w zakresie praktycznej nauki zawodu jest Ochotniczy Hufiec Pracy w Grodzisku Mazowieckim.

Na pracowników w zawodzie fryzjer prognozowane jest umiarkowane zapotrzebowanie w województwie mazowieckim – obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

Po ukończeniu nauki w branżowej szkole I stopnia i uzyskaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie fryzjer, absolwent może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik fryzjer w branżowej szkole II stopnia. Po potwierdzeniu kwalifikacji FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur będzie posiadał wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Zawód fryzjera należy do branży rozwijającej się niezwykle dynamicznie. Doskonalenie i wdrażanie nowych technologii wykonywania zabiegów, nowoczesnego sprzętu oraz technik pracy sprawiają, że umiejętności fryzjera muszą nieustannie nadążać za postępującym rozwojem w tej dziedzinie. Dlatego też, tak ważne jest nieprzerwane pogłębianie wiedzy teoretycznej i wykorzystywanie jej w praktyce. Nieodzownym elementem zawodu jest stosowanie umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych w profesjonalny sposób.

Dzięki kompetencjom zawodowym oraz znajomości języka obcego, które potwierdzone są Europassem, fryzjerzy mają możliwość podjęcia pracy zarówno na rynku krajowym, jak i europejskim.

Film o zawodzie: https://www.youtube.com/watch?v=xrN-jLc-Rew

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

SPL.01. Obsługa magazynów

Przedmioty zawodowe teoretyczne i praktyczne realizowane są w szkole. W klasie II i III zajęcia praktyczne w wymiarze dwóch dni w lokalnych firmach logistyczno-spedycyjnych,

Na pracowników w zawodzie magazynier-logistyk prognozowane jest umiarkowane zapotrzebowanie w województwie mazowieckim – obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

Po ukończeniu nauki w branżowej szkole I stopnia i uzyskaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie magazynier-logistyk, absolwent może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik logistyk w branżowej szkole II stopnia. Po potwierdzeniu kwalifikacji SPL.04. Organizacja transportu  będzie posiadał wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Magazynier – logistyk, to osoba, która wykonuje swoją pracę głównie w magazynie przemysłowym lub handlowym. Do jego głównych zadań zalicza się m.in.:

 • organizowanie pracy swojej i osób podległych zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi oraz zasadami ergonomii pracy,
 • planowanie i sterowanie zapasami magazynowymi,
 • wprowadzanie ulepszeń w systemie magazynowania,
 • przyjmowanie towarów do magazynu,
 • odbiór jakościowy i ilościowy przyjmowanego towaru,
 • przechowywanie i składowanie towaru,
 • kompletowanie towaru oraz jego rozsyłka,
 • posługiwanie się obowiązującą dokumentacją magazynową, instrukcjami i normami,
 • obsługa systemów informacyjnych,
 • przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji,
 • konserwacja urządzeń i przyrządów magazynowych,
 • gospodarowanie opakowaniami,
 • współpraca z klientami i dostawcami,
 • kontrola pracy pracowników podległych,
 • ciągłe monitorowanie zapasów magazynowych

Wskazane jest, aby magazynier  – logistyk miał zdolności techniczne, gdyż musi posługiwać się różnego rodzaju urządzeniami (np. wózkami widłowymi lub podnośnikami), a niekiedy potrzebne jest opanowanie specjalistycznego oprogramowania komputerowego, niezbędnego do obsługi magazynu. Magazynier – logistyk  powinien wykazywać się dobrą pamięcią, podzielnością uwagi, łatwością wykonywania kilku czynności jednocześnie. Specyfika zawodu wymaga dużej samodzielności w zorganizowaniu sobie stanowiska pracy, poczucia odpowiedzialności za wykonywane czynności i powierzony majątek, zdyscyplinowania w utrzymaniu czystości i porządku w magazynie. Praca magazyniera – logistyka zaliczana jest do zajęć samodzielnych, jednak niezbędna jest umiejętność pracy w zespole, współdziałania.

Na pracowników w zawodzie technik pojazdów samochodowych prognozowane jest istotne zapotrzebowanie w województwie mazowieckim – obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy

bIEŻĄCE iNFORMACJE

Salon Edukacyjny W zeszłym tygodniu w budynku Ogniska Plastycznego odbyły się powiatowe targi szkół ponadpodstawowych.

Zebrania rodziców

OBOWIĄZKOWE ZEBRANIA RODZICÓW KLAS I, II , III , IV,V. 09.04.2024r. (wtorek) Dyrektor szkoły: mgr

Bolesław Liściasty

Zakończył się Zielony Tydzień organizowany przez Panie ze szkolnej biblioteki, ale wśród książek nadal kwitną

Partnerzy