ZARZĄDZENIE NR 22/2019/2020 z dnia 24.04.2020r.

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 w Grodzisku Mazowieckim w sprawie zmiany zarządzenia nr 1/2019/2020 w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2017r.w sprawie organizacji roku szkolnego(Dz.U.2017. poz.1603. ze zm.) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych nr 2, biorąc pod uwagę Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 MARCA 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (D.U. z 2020 poz 493), oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 MARCA 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (D.U. z 2020 poz 492),
cofam zapis dotyczący dni wolnych: 04.05.20205 r., 05.05.2020 r. i 06.05.2020r. w związku z odwołaniem egzaminów maturalnych.

Andrzej Chojnacki 
Dyrektor Zespołu Szkół
Technicznych i Licealnych nr 2