Harmonogram i procedura bezpieczeństwa podczas egzaminów poprawkowych na terenie Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych nr 2

 1. W egzaminach poprawkowych nie mogą uczestniczyć uczniowie oraz kadra pedagogiczna, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.
 2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie uczniowie (bez osób towarzyszących) z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły. Nauczyciel może poprosić o zdjęcie maseczki w celu
  identyfikacji ucznia.
 3. Egzaminy poprawkowe odbywają się zgodnie z harmonogramem. Po wejściu do szkoły należy zdezynfekować ręce.
 4. Przed rozpoczęciem egzaminów uczniowie i nauczyciele myją, a następnie dezynfekują dłonie środkami, które zapewnia szkoła.
 5. Podczas egzaminów poprawkowych na terenie szkoły uczestnicy zachowują odległość co najmniej 1,5 m.
 6. Uczniowie i nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi szkoły, zobowiązani są do noszenia maseczek lub przyłbic.
 7. Na terenie szkoły obowiązują zasady higieny oddychania – podczas kaszlu i kichania każdy zobowiązany jest zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką jednorazową, którą niezwłocznie wyrzuca do kosza, a następnie myje i dezynfekuje ręce.
 8. Sala, w której odbywają się egzaminy powinna być przynajmniej raz na godzinę wietrzona.
 9. Każdy uczeń zobowiązany jest posiadać swoje przybory szkolne. Obowiązuje zakaz pożyczania przyborów szkolnych.
 10. Uczniowie po załatwieniu swoich spraw niezwłocznie opuszczają szkołę.
 11. Pracownicy obsługi zobowiązani są do regularnego dezynfekowania
  często używanych powierzchni użytkowych (np. klamek drzwi wejściowych, poręczy, blatów, oparć krzeseł, powierzchni dotykowych: biurka i stolików/ławek, klawiatury i myszki, włączników świateł).
 12. Czynności dezynfekcyjne wykonywane są przez pracowników obsługi
  w szczególności po zakończeniu każdego egzaminu w sali.
 13. W przypadku stwierdzenia podejrzenia u uczestnika egzaminu zarażenia wirusem, niezwłoczne podejmuje się działania mające na celu odizolowanie w odrębnym pomieszczeniu tej osoby od innych osób przebywających w placówce. Następnie dyrektor szkoły lub osoba go zastępująca powiadamia o zaistniałej sytuacji rodziców/opiekunów bądź osoby wskazane do kontaktu oraz powiadamia telefonicznie Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Grodzisku Mazowieckim tel. 22 755 57 76 w celu uzyskania decyzji co do dalszego postępowania zgodnie z procedurą ogólną.
 14. W przypadku wystąpienia u nauczyciela wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie
  koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu (transport własny lub sanitarny). Dyrektor szkoły lub osoba go zastępująca wstrzymuje wchodzenie na teren szkoły uczniów, powiadamia Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Grodzisku Mazowieckim tel. 22 755 57 76 i postępuje ściśle do wydawanymi instrukcjami i poleceniami.

Dyrektor ZSTL2 Andrzej Chojnacki