ZARZĄDZENIE NR 4/2020/2021 z dnia 2.10.2020r.

Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 w Grodzisku Mazowieckim w sprawie zmiany zarządzenia Nr 30/2019/2020 z dnia 31.08.2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących organizacji pracy Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 na rok szkolny 2020/2021, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Na podstawie zarządzenia nr 71/2020 Starosty Grodziskiego z dnia 28.08.2020 roku w sprawie wytycznych dotyczących organizacji pracy Zespołu Szkół technicznych i Licealnych nr 2 na rok szkolny 2020/2021, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządzam, co następuje:

§1


W załączniku do zarządzenia nr 30/2019/2020 punkt IV.2 otrzymuje brzmienie:

„Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny, tj. ochrona ust i nosa podczas kaszlu i kichania, unikanie dotykania oczu, ust i nosa. Zakrywanie ust i nosa (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą w przestrzeniach ogólnodostępnych jest obowiązkowe, podczas zajęć zalecane.”

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Andrzej Chojnacki
Dyrektor Zespołu Szkół
Technicznych i Licealnych nr 2