Organizacja egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie zima 2021

  • Post Category:Komunikaty

❗ Wytyczne MEN, CKE i GIS ❗


✅Wśród wytycznych, które są obowiązkowe, podkreślone zostały w szczególności kwestie dotyczące zachowania społecznego dystansu oraz dezynfekcji, w tym:
❌ obowiązek zakrywania ust i nosa przez zdających, do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, kiedy wychodzi do toalety, kiedy kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej,
❌ konieczność korzystania przez każdego zdającego z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora, itd.;
❌ unikanie tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu,
❌ na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,
❌ nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa się w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo jest się osobą objętą kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych,
❌ zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek,
❌ szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą
❌ czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos,
❌ wrażeniami po egzaminie dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikać spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły,
❌ zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu,
❌ egzaminy pisemne i praktyczne odbywają się zgodnie z harmonogramem – zdający jest zobowiązany zapoznać się z terminami egzaminów.

W dniu 12 stycznia zdający, którzy egzamin mają o godz. 12.00 będą wchodzić do szkoły różnymi wejściami
Kwalifikacja AU.32 – wejście przy patio ( zbiórka godz. 11.15 )
Kwalifikacja AU.3O – wejście główne ( zbiórka godz. 11.15 )
W dniu 12 stycznia zdający, którzy egzamin mają o godz. 14.00 będą wchodzić do szkoły różnymi wejściami
Kwalifikacja MG.43 – wejście główne ( zbiórka godz. 13.15 )
Kwalifikacja EE.09 – wejście przy patio ( zbiórka godz. 13.15 )


Na pozostałe egzaminy zdający będą wchodzić wejściem głównym