Rekrutacja

  • Post Category:Komunikaty

21 lipca 2023 r. o godz. 12.00 zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Listy zostaną wywieszone w szkole. Rodzice i kandydaci mają możliwość sprawdzenia, czy zostali zakwalifikowani do danego oddziału na portalu rekrutacyjnym, po zalogowaniu do systemu https://powiatgrodziski.edu.com.pl/kandydat/.

W dniach od 21 lipca 2023r do 26 lipca 2023r. do godziny 15 rodzic kandydata jest zobowiązany potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do naszej szkoły.

Do każdego zawodu należy złożyć dodatkowo zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki w tym zawodzie i w naszej szkole.W razie braku zaświadczenia od lekarza medycyny pracy wymagane jest złożenie oświadczenia zobowiązującego do uzupełnienia badań (druk dostępny w szkole).

W zawodach: technik pojazdów samochodowych oraz mechanik pojazdów samochodowych należy też dostarczyć orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

W dokumentacji kandydata muszą znajdować się:
-papierowy podpisany wniosek o przyjęcie kandydata do szkoły ponadpodstawowej wraz dokumentami potwierdzającymi dodatkowe informacje o kandydacie ( wielodzietność, niepełnosprawność, orzeczenia…)
-oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
-oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (ośmioklasisty),
-zaświadczenia lekarskie,
-dwa zdjęcia (podpisane).

W dniu 27 lipca 2023r. zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do naszej szkoły.

W razie pytań prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły

Komisja Rekrutacyjna