ZARZĄDZENIE NR 3/2020/2021 z dnia 15.09.2020r.

Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 w Grodzisku Mazowieckim w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.2017. poz.1603. ze zm.) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 ustala się dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w następujących terminach:

14.10.2020r. wszyscy uczniowie (art.74. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela)
04.05.2021r. planowane, wszyscy uczniowie
05.05.2021r. planowane, wszyscy uczniowie
06.05.2021r. planowane, wszyscy uczniowie
07.05.2021r. planowane, wszyscy uczniowie
04.06.2021r. planowane, wszyscy uczniowie
22.06.2021r. planowane, wszyscy uczniowie

Andrzej Chojnacki
Dyrektor Zespołu Szkół
Technicznych i Licealnych nr 2