ZARZĄDZENIE NR 6/2022/2023 z dnia 15.09.2022 r.

Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 w Grodzisku Mazowieckim w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.2017. poz.1603. ze zm.) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 ustala się dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w następujących terminach:

14.10.2022 r. wszyscy uczniowie (art.74. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela)
31.10.2022 r. wszyscy uczniowie
02.05.2023 r. wszyscy uczniowie
04.05.2023 r. zajęcia praktyczne zgodnie z planem
05.05.2023 r. zajęcia praktyczne zgodnie z planem
08.05.2023 r. zajęcia praktyczne zgodnie z planem
09.05.2023 r. zajęcia praktyczne zgodnie z planem
09.06.2023 r. wszyscy uczniowie

Dyrektor ZSTL2
Andrzej Chojnacki