Informacje dla zdających egzamin maturalny

 • Post Category:Komunikaty

Wytyczne dotyczące organizacji egzaminu maturalnego.

 • Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający– bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.
 • Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.
 • Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 • Na egzamin należy przyjść we własnej maseczce –będzie można ją zdjąć wyłącznie w sali egzaminacyjnej w trakcie pisania egzaminu. Po zajęciu miejsca zdający może zdjąć maseczkę. Zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy podchodzi do  niego członek zespołu nadzorującego, kiedy podchodzi do stolika ze słownikami, kiedy wychodzi do toalety, kiedy kończy prace z arkuszem i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 • Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 • Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek.
 • Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych, linijki, cyrkla, kalkulatora.
 • Przed skorzystaniem ze wspólnego słownika, należy zdezynfekować ręce przygotowanym do tego celu środkiem dezynfekującym.
 • Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 • Na terenie szkoły należy zachować odstęp 1,5 metra od drugiej osoby, a przed szkołą unikać gromadzenia się w większych grupach.
 • Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, z zachowaniem dystansu 1,5 m.

Dyrektor ZSTL2
Andrzej Chojnacki