ZARZĄDZENIE NR 30/2019/2020 z dnia 31.08.2020r.

Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 w sprawie wytycznych dotyczących organizacji pracy Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 na rok szkolny 2020/2021, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 Na podstawie zarządzenia nr 71/2020 Starosty Grodziskiego z dnia 28.08.2020 roku w sprawie wytycznych dotyczących organizacji pracy Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 na rok szkolny 2020/2021, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządzam, co następuje:

§1

Przedkładam do realizacji wytyczne dotyczące organizacji pracy Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 na rok szkolny 2020/2021 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zawarte w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§2

Zobowiązuję wszystkich pracowników i uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych nr 2, oraz osób pracujących w obiektach szkoły do przestrzegania wytycznych zawartych w zarządzeniu.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Dyrektor ZSTL2
Andrzej Chojnacki


Załącznik do zarządzenia Nr 30/2019/2020
dyrektora Zespołu Szkół
Technicznych i Licealnych nr 2
z dnia 31.08.2020
r

Wytyczne dotyczące organizacji pracy Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 obowiązujące od dnia 01 września 2020 r. w czasie zagrożenia epidemicznego

I. Cel

Celem procedury jest określenie zasad organizacji pracy Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych nr 2  zwanym dalej „szkołą” w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i określenie działań prewencyjnych mających na celu uniknięcie rozprzestrzeniania się wirusa.

II. Osoby odpowiedzialne za wdrożenie procedury
Kadra kierownicza szkoły, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 w Grodzisku Mazowieckim.

III. Postanowienia ogólne

 1. Procedurę stosuje się w obiektach szkoły zlokalizowanych przy ulicy Kilińskiego 8c i Żyrardowskiej 48.
 2. Do szkoły może przychodzić tylko:
  a) uczeń/pracownik zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych,
  b) uczeń/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie,
  c) uczeń/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 3. Przez objawy o których mowa w pkt. 2a)  rozumie się:·
  – podwyższoną temperaturę ciała,
  – ból głowy i mięśni,
  – ból gardła,
  – kaszel,
  – duszności i problemy z oddychaniem,
  – uczucie wyczerpania,
  – brak apetytu.
 4. Przebywanie osób z zewnątrz na terenie szkoły możliwe jest tylko w obrębie wejścia do szkoły. Interesanci przy użyciu telefon w wejściu do szkoły kontaktują z odpowiednimi  osobami i oczekują na załatwienie sprawy. Zobowiązani są oni do stosowania środków ochronnych (osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 5. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie szkoły osób z zewnątrz z objawami wskazującymi na infekcję dróg oddechowych, o których mowa w pkt. 3).
 6. Dopuszczalne jest wchodzenie do przestrzeni wspólnej opiekunów młodzieży z zachowaniem zasady 1 opiekun na ucznia przy zachowaniu dystansu społecznego tylko w uzasadnionych sytuacjach. Zobowiązani są oni do stosowania środków ochronnych (osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 7. Wychowawcy klasy ustalają sposoby szybkiej komunikacji telefonicznej z opiekunami ucznia.
 8. Nauczyciele i pracownicy u których mogą pojawić się objawy, o których mowa w pkt. 3 informują o sytuacji przełożonych.

IV. Higiena i dezynfekcja

 1. Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania najwyższych standardów higienicznych tj. częstego mycia rąk, w szczególności po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
 2. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny, tj. ochrona ust i nosa podczas kaszlu i kichania, unikanie dotykania oczu, ust i nosa. Rekomendowane jest zakrywanie ust i nosa (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą w przestrzeniach ogólnodostępnych i podczas zajęć.
 3. Szkoła wyposażona jest w środki dezynfekujące niezbędne do odkażania pomocy dydaktycznych i elementów stałych oraz środki do dezynfekcji rąk.
 4. Szkoła wyposażona jest w bezdotykowy termometr.
 5. Należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta środka dezynfekującego, zwłaszcza
  w zakresie czasu niezbędnego do wietrzenia zdezynfekowanych przedmiotów i pomieszczeń.
 6. Na terenie szkoły prowadzany jest monitoring codziennych prac porządkowych, w tym
  przede wszystkim utrzymania czystości w salach lekcyjnych, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatur i wyłączników.
 7. Przed wejściem do budynku szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk. Informacja o takim obowiązku wraz z instrukcją zamieszczona jest przy wejściu.
 8. Przy wejściu do budynku szkoły umieszczony jest środek do dezynfekcji rąk.
 9. Przy wejściu do szkoły umieszczone są numery telefonów do grodziskiej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 10.  W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk.
 11. Na korytarzach znajdują się pojemniki do ich wyrzucania maseczek i rękawic
 12. Z sali, w której przebywają uczniowie, usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie  można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować.

V. Organizacja pracy szkoły

 1. W miarę możliwości nie opuszczać sali lekcyjnej jeżeli lekcje są kontynuowane w tej sali.
 2. Uczniowie korzystający z szatni zachowują bezpieczną odległość społeczną. Jeśli to możliwe zaleca się nie korzystania z szatni w okresie ciepłych dni.
 3. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki.
 4. Uczniowie nie udostępniają innym uczniom swoich podręczników i przyborów.
 5. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły zbędnych przedmiotów.
 6. Korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej możliwe jest w sytuacjach tego wymagających. Bezwzględnie należy stosować się do poleceń pielęgniarki.
 7. Korzystanie ze sklepiku szkolnego odbywa się według zasad określonych przez najemcę wywieszonych na drzwiach wejściowych. Najemca i pracownicy sklepiku szkolnego przestrzegają zasady bezpieczeństwa obowiązujące w szkole.
 8. Pracownicy Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego przestrzegają zasady bezpieczeństwa obowiązujące w szkole. W stosunku do interesantów Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego stosuje się zapisy pkt. III.4.
 9. Procedury bezpieczeństwa na lekcjach wychowania fizycznego oraz innych zajęciach sportowych organizowanych w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych nr 2:
  – Przy wejściu na halę obowiązuje zasada dystansu społecznego oraz obowiązkowe odkażanie rąk płynem do dezynfekcji.
  – Dzieci korzystają z szatni w hali gimnastycznej w sposób rotacyjny. Połowa grupy przebiera się w szatni zachowując bezpieczne odstępy (skracając czas przebierania się i przebywania w szatni do minimum), natomiast druga część grupy oczekuje w bezpiecznych odstępach we wskazanym miejscu.
  – Uniemożliwiony zostaje przechodzenie i przebywanie osób postronnych w okolicach szatni oraz miejsc wyznaczonych do ćwiczeń.
  – Lekcje zostają zgrupowane po trzy godziny, aby zapobiec częstej wymianie ćwiczących w przebieralniach oraz w celu sprawniejszej dezynfekcji i wietrzenia szatni.
  – Obowiązkowo przed i po każdej lekcji uczeń myje ręce wodą z mydłem.
  – Każdy uczeń powinien posiadać podpisaną butelkę z wodą, butelek bez podpisu nie można używać.
  – Podczas zajęć wychowania fizycznego i sportowych ograniczone zostają  ćwiczenia i gry kontaktowe (np. sztuki walki, gimnastyka, koszykówka, piłka ręczna).
  – Gry i ćwiczenia kontaktowe zostają zastąpione innymi (np. siatkówka, lekkoatletyka, trening przekrojowy, tenis stołowy i ziemny, badminton, biegi przełajowe, spacery).
  – W miarę możliwości  zajęcia wychowania fizycznego zostaną prowadzone na otwartej przestrzeni.
  – Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, będzie usunięty lub uniemożliwiony do niego dostęp.
  – Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze) wykorzystywane podczas zajęć będą czyszczone lub dezynfekowane.
  – W sali gimnastycznej sprzęt sportowy oraz podłoga powinny będą umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 10. Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad wypożyczania i zwrotu książek do biblioteki szkolnej: 
  – Do  pomieszczenia biblioteki szkolnej mogą wejść tylko uczniowie i pracownicy szkoły – maksymalnie trzy osoby.
  – Użytkownicy zobowiązani są do zachowania dystansu co najmniej 1,5 metra pomiędzy sobą.
  – Przebywającym w bibliotece zaleca się noszenie masek ochronnych.
  – W pomieszczeniu biblioteki zabrania się korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń aktywowanych dotykiem (np. audio-guide’y, ekrany dotykowe).
  – Po wejściu do biblioteki uczniowie podchodzą do wyznaczonego miejsca i pokazują kod na książce, następnie wkładają książkę do przygotowanego kartonu.
   – Książki zwrócone przez czytelników zostaną oznakowane datą zwrotu, odłożone w odrębne miejsce oraz poddane 2-dniowej kwarantannie. 
  – W przypadku wypożyczenia nauczyciel sam podaje książkę, niedostępny pozostaje swobodny dostęp do regałów bibliotecznych dla czytelników.
  – Uczniom nie wypożycza się książek i podręczników na poszczególne lekcje.
  – W trakcie wypożyczeń i zwrotu książek uczniowie stosują się do poleceń nauczyciela.
  – Do odwołania czytelnia pozostaje zamknięta, zawieszone jest korzystanie ze zbiorów bibliotecznych na miejscu.
 11. Procedura zachowania bezpieczeństwa podczas zajęć w pracowniach komputerowych:
  – Przed rozpoczęciem zajęć należy zdezynfekować klawiaturę itp.
  – Spryskać ręcznik papierowy płynem do dezynfekcji.
  UWAGA: Nie pryskać płynem do dezynfekcji bezpośrednio na  klawiaturę.
  – Przetrzeć klawiaturę i myszkę.
  – Wyrzucić zużyty ręcznik do kosza.- Uczniów wchodzących do sali komputerowej obowiązuje dezynfekcja rąk.
 12. Procedura zachowania bezpieczeństwa podczas nauki jazdy:
  -Uczeń i nauczyciel obowiązkowo zakrywają usta i nos maseczką.
  -Przed rozpoczęciem zajęć z kolejnym uczniem samochód musi być wywietrzony i odkażony płynem do dezynfekcji.
 13. Procedura zachowania bezpieczeństwa podczas zajęć praktycznych w firmach zewnętrznych:
  – Uczniowie bezwzględnie przestrzegają zasad bezpieczeństwa obowiązujących w firmach przyjmujących uczniów na zajęcia praktyczne.
  – Usunięcie ucznia z praktyk w firmach może skutkować brakiem możliwości kontynuowania nauki w szkole.
 14. Procedura zachowania bezpieczeństwa podczas załatwiania spraw w sekretariacie szkoły:
  – Uczniowie załatwiający sprawy w sekretariacie szkoły (zaświadczenia, legitymacje, odbieranie różnych dokumentów) oczekują na podejście pracownika sekretariatu przy stoliku w części administracyjnej budynku.
  – Uczniowie oczekują samodzielnie zachowując bezpieczną odległość społeczną.
  – Sprawy, które nie wymagają pospiechu proponuje się załatwić w terminie późniejszym np. odbiór świadectw,….

VI. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia.

 1. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu – sala nr 13
 2. Dziecko znajduje się pod opieką pracownika szkoły wyznaczonego przez dyrektora szkoły lub pielęgniarki.
 3. Dziecku należy zmierzyć temperaturę ciała:
  –  jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły i przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej,
  –  jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy 37,2°C-37,9°C – należy powiadomić rodziców ucznia i ustalić ewentualną konieczność sposobu odebrania ze szkoły
 4. Rodzic zostaje niezwłocznie poinformowany telefonicznie o wystąpieniu u dziecka niepokojących objawów i jest zobowiązany do pilnego odebrania dziecka.
 5. Rodzic po odebraniu ze szkoły dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek poinformowania dyrektora o wyniku badania ucznia przez lekarza.
 6. Dyrektor szkoły informuje organ prowadzący o podejrzeniu zakażenia ucznia.
 7. Rodzice dzieci z klasy/grupy ucznia, u którego podejrzewa się zakażenie telefonicznie informowani są o zaistniałej sytuacji.
 8. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu.
 9. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący o zaistniałej sytuacji.
 10. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 11. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół

VII. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły

 1. Pracownik, który w czasie pracy zauważył u siebie objawy chorobowe typu: gorączka, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, bóle głowy, bóle mięśni niezwłocznie informuje o tym dyrektora szkoły/ placówki, który podejmuje następujące działania:
  a) kieruje pracownika, do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia (unikając kontaktu z innymi osobami),
  b) zachowując bezpieczną odległość, przeprowadza wywiad z pracownikiem i zaleca kontakt z lekarzem celem weryfikacji stanu zdrowia,
  c) do czasu ustalenia stanu zdrowia dyrektor odsuwa pracownika od pracy,
  d) o wynikach badania, przeprowadzonego przez lekarza, pracownik niezwłocznie informuje dyrektora szkoły.
 2. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu
 3. Każdy pracownik powinien poddać się pomiarowi temperatury ciała w razie uzasadnionej potrzeby.
 4. W przypadku zaobserwowania u pracownika lub ucznia innych objawów chorobowych stosuje się działania opisane w pkt. 1).
 5. Pracownicy z objawami choroby, o których mowa dziale III pkt. 3 nie mogą przychodzić do pracy.
 6. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący o zaistniałej sytuacji.
 7. Dyrektor szkoły/placówki zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 8. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności, należy sporządzić notatkę lub protokół.

VIII. Postępowanie w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie

 1. Definicja KONTAKTU obejmuje:
  a) każdego pracownika szkoły/osoby pracującej w obiektach szkoły/rodzica/opiekuna prawnego ucznia pozostającego w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metry przez ponad 15 minut,
  b) rozmowę z osobą zakażoną twarzą w twarz przez dłuższy czas,
  c) każdą osobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora.
 2. Osób z kontaktu NIE uważa się za zakażone, jednak prewencyjnie zaleca się:
  a) pozostanie w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie samoobserwacji – codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia,
   b) poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia,
  c) jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zauważone zostaną objawy (gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem) – należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarnoepidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjnozakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego. Zastosowanie powyższych działań należy skonsultować z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.
 3. Pozostali pracownicy szkoły nie są zobowiązani do podejmowania szczególnych środków ostrożności. Jeśli wystąpią niepokojące objawy, poddani zostaną kwalifikacji w zależności od rodzaju tych objawów przez służby sanitarne.
 4. Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą pracownicy, powinna zostać podjęta we współpracy ze służbami sanitarnymi

IX. Potwierdzenie zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły

 1. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej sytuacji i w porozumieniu z organem prowadzącym, po uzyskaniu pozytywnej opinii sanepidu, podejmuje stosowną decyzję o zamknięciu placówki/ zmianie modelu kształcenia lub innych środkach prewencyjnych.
 2. Dyrektor szkoły o potwierdzeniu zakażenia u pracownika/ucznia informuje organ prowadzący i kuratora oświaty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 4. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół.
 5. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części pomieszczenia lub jego całości, w którym przebywała osoba.

X. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów (wymienionych w części III pkt.3) bezzwłocznie należy powiadomić telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.