praktyki zawodowe

PRAKTYKA ZAWODOWA – TECHNIKUM

Praktyka zawodowa odbywa się w klasie 3 i w klasie 4. Termin praktyk podawany jest do wiadomości na początku roku szkolnego. Praktyka zawodowa trwa 4 tygodnie po 7 godzin dziennie (140 godzin w klasie 3 i 140 godzin w klasie 4).

Procedura:

1. Uczeń wypełnia „Wniosek o praktykę” i dostarcza go do pracodawcy wraz z programem praktyk i uwagami o realizacji praktyk (podane jako załącznik do każdego zawodu).
2. Podpisaną przez pracodawcę zgodę na odbycie miesięcznej praktyki zawodowej uczniów (wyraźna pieczątka firmy z danymi, oraz imię i nazwisko osoby z którą będzie podpisana umowa) należy przedłożyć do szkoły. Na jej podstawie zostanie sporządzona umowa o praktykę zawodową w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.
3. Uczeń odbiera ze szkoły umowy w dwóch egzemplarzach, aby uzyskać podpis od zakładu pracy (jeden egzemplarz zostaje w firmie, jeden wraca do szkoły).
4. Uczeń otrzymuje dzienniczek praktyk, który zobowiązany jest prowadzić podczas odbywania praktyk. Po zakończonej praktyce dzienniczek wraca do szkoły.
5. Wszystkie informacje, terminy dotyczące praktyk, dostarczenia podpisanych wniosków i umów oraz dzienniczków poda indywidualnie w każdej klasie kierownik szkolenia praktycznego Pani Iwona Kulikowska.
6. W zakładce kształcenie zawodowe na stronie www szkoły dostępny jest regulamin praktyk oraz wzór wniosku i program praktyk z uwagami o realizacji dla każdego zawodu.

bIEŻĄCE iNFORMACJE

Salon Edukacyjny W zeszłym tygodniu w budynku Ogniska Plastycznego odbyły się powiatowe targi szkół ponadpodstawowych.

Zebrania rodziców

OBOWIĄZKOWE ZEBRANIA RODZICÓW KLAS I, II , III , IV,V. 09.04.2024r. (wtorek) Dyrektor szkoły: mgr

Bolesław Liściasty

Zakończył się Zielony Tydzień organizowany przez Panie ze szkolnej biblioteki, ale wśród książek nadal kwitną

Partnerzy