praktyki zawodowe

PRAKTYKA ZAWODOWA – TECHNIKUM

Praktyka zawodowa odbywa się w klasie 3 i w klasie 4. Termin praktyk podawany jest do wiadomości na początku roku szkolnego. Praktyka zawodowa trwa 4 tygodnie po 7 godzin dziennie (140 godzin w klasie 3 i 140 godzin w klasie 4).

Procedura:

1. Uczeń wypełnia „Wniosek o praktykę” i dostarcza go do pracodawcy wraz z programem praktyk i uwagami o realizacji praktyk (podane jako załącznik do każdego zawodu).
2. Podpisaną przez pracodawcę zgodę na odbycie miesięcznej praktyki zawodowej uczniów (wyraźna pieczątka firmy z danymi, oraz imię i nazwisko osoby z którą będzie podpisana umowa) należy przedłożyć do szkoły. Na jej podstawie zostanie sporządzona umowa o praktykę zawodową w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.
3. Uczeń odbiera ze szkoły umowy w dwóch egzemplarzach, aby uzyskać podpis od zakładu pracy (jeden egzemplarz zostaje w firmie, jeden wraca do szkoły).
4. Uczeń otrzymuje dzienniczek praktyk, który zobowiązany jest prowadzić podczas odbywania praktyk. Po zakończonej praktyce dzienniczek wraca do szkoły.
5. Wszystkie informacje, terminy dotyczące praktyk, dostarczenia podpisanych wniosków i umów oraz dzienniczków poda indywidualnie w każdej klasie kierownik szkolenia praktycznego Pani Iwona Kulikowska.
6. W zakładce kształcenie zawodowe na stronie www szkoły dostępny jest regulamin praktyk oraz wzór wniosku i program praktyk z uwagami o realizacji dla każdego zawodu.

bIEŻĄCE iNFORMACJE

Skrócone lekcje

W dniu 12 września (wtorek) lekcje kończą się o godzinie 15.05 z powodu zebrań z

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 07.09.2023 roku w wieku 87 lat zmarła APOLONIA WALKIEWICZ nauczycielka

Spotkania z rodzicami odbędą się we wtorek 12 września według następującego porządku: godzina 16:00 rodzice

Giełda podręczników

Biblioteka szkolna organizuje giełdę podręczników, która odbędzie się w dniach 12 – 14 września  w

Partnerzy