Radiowęzeł

Regulamin radiowęzła

1.Cele i zadania Radiowęzła Szkolnego:
-wszechstronne uwrażliwienie uczniów w zakresie wiedzy muzycznej i szerzenie pozytywnych wartości przez muzykę.
– pełnienie funkcji rozrywkowej, edukacyjnej i informacyjnej.
– współpraca z Dyrekcją, Radą Pedagogiczną i organami Samorządu Uczniowskiego
2. Radiowęzeł zrzesza uczniów prawdziwie zaangażowanych i zainteresowanych tą formą działalności.
3.Radiowęzeł działa zgodnie z przyjętym regulaminem i planem pracy.
4.Na początku roku szkolnego przeprowadza się rekrutację do radiowęzła. Osobą odpowiedzialną za powołanie zespołu radiowęzła jest nauczyciel-opiekun.
5.Opiekunem radiowęzła jest nauczyciel powołany przez Dyrektora Szkoły.
6. Redakcja radiowęzła podzielona jest na zespoły pracujące w poszczególne dni tygodnia. Dyżury zmieniane są cyklicznie według harmonogramu.
7.Kadencja Redakcji trwa przez okres roku szkolnego z możliwością jej przedłużenia.
8. Radiowęzeł aktywnie uczestniczy w życiu szkoły.
9. Zespół radiowęzła dba o estetyczny wygląd pomieszczenia, wystrój wnętrza powinien być zgodny z jego przeznaczeniem ( plakaty, dyskografie, płytoteka …)
10.Redakcja odpowiada za treść muzyczną i słowną emitowanych audycji. Programy przygotowane przez Zespół dyżurujący nie mogą zawierać zwrotów wulgarnych, rasistowskich, obraźliwych bądź godzących w uczucia innych lub dobre imię szkoły.
11.Radiowęzeł dostosowuje prezentowaną muzykę do kalendarza imprez i uroczystości szkolnych, świąt państwowych i rocznic itp.
12. W pomieszczeniu radiowęzła mogą przebywać tylko uczniowie dyżurujący.
13. Po dyżurze sprzątamy pomieszczenie radiowęzła.
14. Klucze do pomieszczenia posiada Dyrektor, opiekun, członkowie radiowęzła.
15. Członkowie są odpowiedzialni za używany sprzęt, dbają o jego właściwe wykorzystanie i stan techniczny.
16. Wszelkie uszkodzenia zgłaszamy opiekunowi.
17. Radiowęzeł jest organizacją otwartą na inicjatywy płynące z zewnątrz.
18. Regulamin jest dokumentem otwartym i podlega ewaluacji, nowe pomysły są na bieżąco wprowadzane do jego treści.

Opiekun: mgr Paweł Olczak

bIEŻĄCE iNFORMACJE

Zmiany w planie

We wtorek z powodu Rady Pedagogicznej lekcje kończą się o 15.00. Natomiast w środę 29

ZEBRANIA RODZICÓW 28.05.2024r. Dyrektor szkoły: mgr inż. Andrzej Chojnacki – GABINET DYREKTORA Wicedyrektor szkoły: mgr

Partnerzy