Ochotniczy Hufiec Pracy

Kontakt:

hp7-31@mazowiecka.ohp.pl

tel.: (22)  724 – 09 – 85

Adres:

ul. Sienkiewicza 45 lokal nr 8 (drugie piętro), wejście od ulicy Montwiłła,
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Godziny pracy:   poniedziałek- piątek 7.45-15.45

 Kadra HP 7-31 Grodzisk Mazowiecki

  • Elżbieta Wiśniewska – Komendant HP
  • Anna Urbańczyk – Wychowawca

Hufiec Pracy 7-31 w Grodzisku Mazowieckim w ramach porozumienia z ZSTiL Nr 2 realizuje i sprawuje nadzór nad zajęciami praktycznymi pracowników młodocianych w zawodach:

  • kucharz 512001
  • fryzjer 514101

Opieka wychowawcza OHP jest skoncentrowana na stwarzaniu młodzieży kompleksowych warunków do zdobycia kompetencji społecznych umożliwiających aktywizację społeczną oraz na uczeniu i kształtowaniu ról społecznych młodych osób. Proces  edukacyjno-wychowawczy jest prowadzony we współpracy z kadrą pedagogiczną Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 w Grodzisku Mazowieckim. Kadra Hufca Pracy czuwa nad właściwym przebiegiem praktycznej nauki zawodu odbywającej się w środowisku pracowniczym, na statusie młodocianego pracownika.

Zasadniczymi działaniami prowadzonymi przez OHP są:

  • poradnictwo i doradztwo zawodowe, w tym diagnozowanie potrzeb i planowanie ścieżki edukacyjnej dla młodzieży; 
  • organizacja praktycznego przygotowania zawodowego uczestników OHP u pracodawcy 
  • przedsięwzięcia wychowawcze – kulturalne, sportowe, profilaktyczne, resocjalizacyjne, konkursy, imprezy cykliczne oraz okolicznościowe.
  • realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej- dających możliwość podwyższenia lub nabycia kwalifikacji zawodowych, udział w zagranicznych stażach  i wymianach

bIEŻĄCE iNFORMACJE

Salon Edukacyjny W zeszłym tygodniu w budynku Ogniska Plastycznego odbyły się powiatowe targi szkół ponadpodstawowych.

Zebrania rodziców

OBOWIĄZKOWE ZEBRANIA RODZICÓW KLAS I, II , III , IV,V. 09.04.2024r. (wtorek) Dyrektor szkoły: mgr

Partnerzy