ZARZĄDZENIE NR 15/2020/2021 z dnia 1.03.2021r.

Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych nr 2

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 30/2019/2020 z dnia 31.08.2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących organizacji pracy Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 na rok szkolny 2020/2021, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Na podstawie § 25.1. 2). d) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (D.Z. z 2021 r. poz. 367) zarządzam, co następuje:

§1

W załączniku do zarządzenia nr  30/2019/2020 punkt IV.2 otrzymuje brzmienie:
„Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny, tj. ochrona ust i nosa podczas kaszlu i kichania, unikanie dotykania oczu, ust i nosa. Zakrywanie ust i nosa maseczką w przestrzeniach ogólnodostępnych jest obowiązkowe, podczas zajęć zalecane do dnia 14 marca 2021 r.”

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dyrektor ZSTL2
Andrzej Chojnacki