ZARZĄDZENIE NR 9/2020/2021 z dnia 23.10.2020r.- regulamin nauczania zdalnego

Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 w sprawie regulaminu określającego organizację zadań szkoły w trybie online z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19.

Na podstawie Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§1

Wprowadzam Regulamin określający organizację zadań szkoły w trybie online z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid -19, zawartym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dyrektor ZSTL2
Andrzej Chojnacki

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 9/2020/2021
Dyrektora Zespołu Szkół
Technicznych i Licealnych nr 2

Regulamin określający organizację zadań szkoły w trybie online z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19

I. Przepisy ogólne

 1. Zasady organizacji zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zwane dalej Zasadami, określą sposób i tryb realizacji zadań Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania, o którym mowa w Rozporządzeniu MEN z dn.12 sierpnia 2020 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389 ze zmianami), zwanym dalej Rozporządzeniem.
 2. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 rozpoczyna się realizacja zadań szkoły, w tym realizacja podstawy programowej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 3. Kształcenie na odległość będzie odbywało się przemiennie z użyciem monitorów ekranowych (zajęcia on-line) oraz bez ich użycia przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia zwanych dalej zadaniami.
 4. Zajęcia on-line będą się odbywały z wykorzystaniem funkcjonalności MS Teams. Uczeń na polecenie nauczyciela, w miarę możliwości technicznych uruchamia kamerkę, odpowiada, lub pisze na czasie w celu identyfikacji podczas sprawdzenie obecności, odpowiedzi ustnej, weryfikacji pracy wykonywanej podczas zajęć np. w zeszycie przedmiotowym, zeszycie ćwiczeń,….
 5. Aktywności określone przez nauczyciela w zadaniach, potwierdzające zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dające podstawę do oceny pracy ucznia będą realizowane z wykorzystaniem materiałów dostępnych w podręcznikach, zeszytach ćwiczeń, na stronach internetowych wskazanych przez nauczyciela oraz innych materiałów udostępnionych przez nauczyciela.
 6. Kształcenie na odległość będzie odbywało się z zachowaniem właściwej higieny pracy umysłowej uczniów z uwzględnieniem ich możliwości psychofizycznych.
 7. Zalecane jest wskazywanie uczniom zadań obowiązkowych oraz zadań dodatkowych dla chętnych. Zadania te z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji będą przekazywane nauczycielom.
 8. Zajęcia on-line z nauczycielem dla poszczególnych oddziałów odbywają się zgodnie z dotychczasowym tygodniowym planem lekcji.
 9. Nauczyciel przedmiotu jest dostępny dla ucznia w godzinach swojej pracy zgodnie z tygodniowym planem zajęć. W tym czasie organizuje spotkania wirtualne ze swoją z klasą lub udziela uczniom konsultacji – można kontaktować się z nim za pomocą dziennika Vulcan.
 10. Nauczyciele specjaliści (pedagog, psycholog) są dostępni dla uczniów, rodziców i nauczycieli w godzinach swojej pracy za pomocą wykorzystania środków komunikacji elektronicznej, prowadzą wsparcie indywidualne i grupy wsparcia on-line. Można się z nimi kontaktować za pomocą dziennika Vulcan lub telefonu. Możliwe są również spotkania w szkole w czasie wyznaczonych dyżurów.
 11. Nauczyciele organizujący proces kształcenia uczniów z orzeczeniami ustalą indywidualnie z ich rodzicami zasady wsparcia i współpracy, zgodnie z ustaloną liczbą godzin.
 12. Nauczyciele bibliotekarze są dostępni dla uczniów w godzinach swojej pracy. Ich zadania to:
  1) wypożyczanie książek w bibliotece szkolnej;
  2) udzielanie wsparcia uczniom przy wykonywaniu zadań i aktywności zleconych przez nauczycieli, komunikacja przez Vulcan lub MS TEAMS,
  3) publikacja ( na stronie www szkoły) raz w tygodniu recenzji ciekawej książki jako zachęta do jej przeczytania,
 13. W wyjątkowej sytuacji, gdy wystąpi brak możliwości pracy z uczniem za pomocą metod i technik organizacji kształcenia na odległość dyrektor szkoły w uzgodnieniu z nauczycielami prowadzącymi zajęcia i wychowawcą przesyła materiały w wersji papierowej pocztą na wskazany przez rodzica adres.
 14. Treści przekazywane w ramach pracy zdalnej mogą służyć odbiorcom wyłącznie na użytek prywatny, w celach edukacyjnych. Wszystkie przypadki naruszenia praw autorskich, o których mowa w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, skutkować będą odpowiedzialnością wynikającą z przepisów ustawy, przede wszystkim w zakresie przewłaszczenia praw autorskich i nielegalnego rozpowszechniania.

II. Zadania ucznia

 1. Uczeń nie ma prawa odmówić poddania się weryfikacji wiedzy, w trybie wskazanym przez nauczyciela. Nieprzystąpienie do takiej weryfikacji, skutkuje niezaliczeniem partii materiału, do czasu jego zaliczenia przez ucznia.
 2. Korzystanie przez ucznia z prac innych osób (bez podania źródeł) – plagiat lub w inny sposób naruszający prawa autorskie, skutkuje oceną niedostateczną bez możliwości poprawy. Ten sam sposób oceny stosuje się przy korzystaniu przez ucznia z nieuprawnionych pomocy dydaktycznych lub pomocy osób trzecich.
 3. Uczeń ma prawo wnioskować o wydłużenie terminu obowiązku wykonania pracy w przypadku choroby, problemów technicznych lub innych problemów niezależnych od ucznia, o czym wcześniej informuje nauczyciela przedmiotu.

III. Zadania wychowawcy klas

 1. Wychowawcy klas zbiorą informację dotyczące:
  1) aktualnych telefonów i adresów mailowych uczniów i rodziców w swojej klasie,
  2) możliwości dostępu ucznia do sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu w warunkach domowych w czasie trwania zajęć on-line.
 2. Wychowawcy klas komunikują się z uczniami i rodzicami poprzez Vulcan i/lub aplikację MS TEAMS.
 3. Wychowawca koordynuje postępy uczniów w nauczaniu zdalnym. W sytuacji braku działań ze strony uczniów – podejmuje stosowne działania.
 4. Wychowawca komunikuje się z nauczycielami uczącymi dany oddział.
 5. Wychowawca monitoruje ilość zadań przekazywanych uczniom, a w razie potrzeby zgłasza potrzebę ich modyfikacji.

IV. Zadania nauczycieli

 1. Nauczyciele na podstawie programów nauczania ustalają tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas oraz sposób realizacji tych treści, w tym zadania do wykonania w czasie kształcenia bez użycia monitorów komputerowych.
 2. Tygodniowy zakres zadań dla ucznia uwzględnia przewidywany, realny czas wykonania zadań z uwzględnieniem tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla poszczególnych przedmiotów.
 3. Uczniowie biorą udział w zaplanowanych zajęciach on-line oraz realizują zadania zgodnie z harmonogramem określonym przez nauczyciela.
 4. W przypadku braku realizacji zaplanowanych zadań przez nauczyciela, nauczyciel zgłasza dyrektorowi niezrealizowanie treści podstawy programowej z wyjaśnieniem przyczyn zaistniałej sytuacji oraz przedstawia sposób modyfikacji planu dydaktycznego.
 5. Nauczyciele zgłaszają do dyrektora ewentualną potrzebę modyfikacji programu nauczania w związku z nową organizacją procesu kształcenia.
 6. W przypadku, gdy uczeń nie odczytuje przesłanych przez nauczyciela informacji, nauczyciel ma obowiązek poinformować o tym zdarzeniu opiekunów prawnych. W przypadku nierozwiązania problemu, nauczyciel informuje wychowawcę klasy i pedagoga. Wychowawca ma obowiązek skontaktowania się z uczniem i rodzicem w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Fakt ten odnotowuje w dzienniku elektronicznym (zakładka: kontakty z rodzicami). W przypadku ucznia pełnoletniego informacje o kontakcie z uczniem wpisujemy w kartotece ucznia/uwagi. Wychowawca informuje o tym zdarzeniu pedagoga i dyrektora szkoły.
 7. Nauczyciele w pracy zdalnej wskazują czas i warunki ewentualnej poprawy, jeśli zadanie nie zostało wykonane w sposób prawidłowy lub zawiera błędy.
 8. Zdalne nauczenie nie może polegać tylko na wskazywaniu i/lub przesyłaniu zakresu materiału do samodzielnego opracowania przez ucznia.

V. Zadania dyrektora

 1. Dyrektor przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o organizacji pracy szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania za pomocą dziennika Vulcan.
 2. Koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami i rodzicami poprzez realizację zadań określonych w przyjętej organizacji pracy szkoły.
 3. Nadzoruje obciążenie uczniów zadaniami wskazanymi przez nauczycieli w tygodniowym zakresie treści nauczania.
 4. Dyrektor w razie potrzeby modyfikuje szkolny zestaw programów.

VI. Sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów

 1. Postępy uczniów będą monitorowane poprzez obserwacje aktywności uczniów w czasie spotkań on-line oraz udzielanie ustnej lub pisemnej informacji zwrotnej (komentarza) do :
  1) odpowiedzi ustnych w czasie zajęć on-line,
  2) wypowiedzi uczniów na czacie tekstowym,
  3) zadań i prac przesłanych do nauczyciela drogą elektroniczną.
 2. Weryfikacja wiedzy i umiejętności uczniów będzie odbywała się poprzez ocenianie bieżące:
  1) odpowiedzi ustnych w czasie zajęć on-line,
  2) wypowiedzi uczniów na czacie tekstowym,
  3) wykonanych w domu zadań zleconych przez nauczyciela, przesłanych mailem lub inną drogą elektroniczną,
  4) testy/sprawdziany on-line udostępnione na platformie wskazanej przez nauczyciela.
 3. Kryteria ocen bieżących oraz sposób uzasadniania tych ocen określa Statut Szkoły.

VII. Informowanie uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce,
a także uzyskanych przez ucznia ocenach

 1. Rodzice oraz uczniowie będą informowani o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych ocenach za pośrednictwem dziennika Vulcan.
 2. W/w informacje mogą być przekazywane także za pomocą innych, uzgodnionych z rodzicem, dostępnych form porozumiewania się na odległość.
 3. Uczniowie otrzymują informację zwrotną o postępach w nauce oraz ocenach na bieżąco w czasie zajęć on-line.

VIII . Dokumentowanie realizacji zadań szkoły

 1. Dokumentowanie realizacji obowiązku nauki w czasie realizacji podstawy programowej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – w czasie zajęć on-line nauczyciel odznacza obecność ucznia w Vulcanie.
 2. Dokumentowanie realizacji zadań nauczyciela odbywa się poprzez uzupełnianie w dzienniku Vulcan: wpisanie zrealizowanych tematów, uzyskanych ocen z aktywności ucznia, wpisywanie informacji o zachowaniu,…

IX . Funkcjonowanie Szkoły w okresie nauczania zdalnego

 1. Informacje na temat organizacji pracy szkoły podawane są na bieżąco w BIP i na stronie szkoły.
 2. Godziny pracy sekretariatu i administracji 8.00 -16.00
 3. Preferowany sposób załatwiania spraw – telefon, email.