ZARZĄDZENIE NR 24/2019/2020 z dnia 28.05.2020 r.

Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 w Grodzisku Mazowieckim w sprawie zmiany zarządzenia nr 1/2019/2020 w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.2017. poz.1603. ze zm.) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych nr 2, biorąc pod uwagę Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 MARCA 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (D.U. z 2020 poz 493), oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 MARCA 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (D.U. z 2020 poz 492), ustalam dni:
8.06.2020 r., 9.06.2020 r., i 10.06.2020 r. dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla wszystkich uczniów w związku z egzaminami maturalnymi z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego

Andrzej Chojnacki
Dyrektor Zespołu Szkół
Technicznych i Licealnych nr 2