ZARZĄDZENIE NR 1/2019/2020 z dnia 12.09.2019r.

Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 w Grodzisku Mazowieckim w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.2017. poz.1603. ze zm.) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 ustala się dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w następujących terminach:

14.10.2019r. wszyscy uczniowie (art.74.Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela)
02.01.2020r. wszyscy uczniowie 
03.01.2020r. wszyscy uczniowie
04.05.2020r. zajęcia praktyczne zgodnie z planem 
05.05.2020r. zajęcia praktyczne zgodnie z planem
06.05.2020r. zajęcia praktyczne zgodnie z planem  
12.06.2020r. wszyscy uczniowie
23.06.2020r. zajęcia praktyczne zgodnie z planem klas, które nie biorą udziału w części pisemnej egzaminu z kwalifikacji w zawodzie.

Andrzej Chojnacki
Dyrektor Zespołu Szkół
Technicznych i Licealnych nr 2